Minska läkemedelsrester i miljön

Motion 2015/16:2625 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna i miljön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätt använt är ett läkemedel ovärderligt för den enskilda patienten. Men för miljön är läkemedelsrester ett stort problem.

I den nationella läkemedelsstrategin markerade alliansregeringen tydligt att miljöhänsyn ska prioriteras. Miljömålsberedningen har utrett problemet och konstaterar att vi ser stora ökningar av läkemedelsrester i avlopp. Våra reningsverk klarar inte att ta hand om allt.

Det mesta som hamnar i avloppet kommer med urinen, men fortfarande spolas gammal medicin ner i avloppet. Sannolikt finns en viss okunskap om det olämpliga i detta.

Jag anser därför att det på läkemedelsförpackningen tydligare bör anges att man inte får spola ner medicinen i avloppet, samt att man ska lämna överblivna eller gamla läkemedel till apoteket för destruktion. Detta bör ges regeringen till känna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)