Minska antalet vargar

Motion 2021/22:1902 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över jaktlagen i syfte att flytta bort vargen från ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt i jaktlagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över jaktlagen så att felaktig avlivning av en varg inte kan räknas som ett grovt jaktbrott utan ska behandlas i lagstiftningen som t.ex. älg eller annat jaktbart vilt gör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I jaktlagen 1987/259 paragraf 44 står följande:

44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas:

  1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,
  2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,
  3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning,
  4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.

Till de särskilt skyddsvärda vilt räkans björn; varg, järv och kungsörn

När lagen skrevs så hade Sverige en mycket liten vargstam på kanske 10–25 individer och man jobbade då aktivt med att försöka behålla vargstammen och få den att öka.

Idag är situationen helt annorlunda och riksdagen har tagit beslut om att vargstammen ska vara mellan 170–270 vargar. Trots detta beslutet har regeringen låtit vargstammen växa till över 400–450 individer. Detta har orsakat stort problem på landsbygden och många har fått sina tamdjur och hundar rivna av varg. Detta har gjort att många redan lagt av med sin djuruppfödning och flera avser att göra det på grund av vargen. Jägare och viltvården har blivit drabbad av att jägarna inte vågar släppa sina hundar vilket är ett hot mot jakten och viltvården i Sverige.

Eftersök av trafikskadat vilt har också påverkats då eftersöksjägaren inte vågat släppa sin hund i vargområden.

Det finns en bred majoritet i riksdagen för att minska vargstammen ner till 170–270 vargar och den ska självklart respekteras. Trots riksdagens beslut och att det nu pågår vargjakt varje år för att försöka minska vargstammen så ligger fortfarande vargen kvar i hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

Att då 2021 fortfarande klassa vargen som ett hotat, sällsynt eller särskilt skyddsvärt vilt är inte rimligt, det är då heller inte rimligt att den som måste avliva en varg av olika anledningar riskerar ett fängelsestraff på upp till 4 år. Vargen jagas idag precis som älgen på licens och ska då inte heller klassas som skyddsvärd. Därför måste vargen tas bort från kategorin hotade, sällsynta och särskilt skyddsvärt vilt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)