Minoritetsspråken

Motion 2015/16:2494 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre uppföljning av att de kommuner som ingår i förvaltningsområden för minoritetsspråk lever upp till sina åtaganden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig del av Alliansens minoritetspolitik handlar om att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt att verka för att deras språk och kultur ska hållas levande. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009 har de nationella minoriteterna vissa särskilda grundläggande rättigheter som innebär en minimistandard för minoritetsarbetet. Det handlar bland annat om inflytande i frågor som berör dem. Det allmänna har också ett ansvar för att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken och främja möjligheten att behålla och utveckla de nationella minoriteternas kultur i Sverige. För uppföljningen av lagen ansvarar Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges ett antal kommuner som utgör förvaltningsområden för meänkieli, samiska och finska. Andra kommuner och landsting kan också ansöka hos regeringen om att få ingå i ett förvaltningsområde. Förvaltningsområdena innebär att vissa ytterligare rättigheter för tornedalingar, samer och sverigefinnar ska finnas i kommunerna. Exempelvis ska kontakter med myndigheter kunna skötas på det egna språket. Barnomsorg och äldreomsorg ska också erbjudas på det berörda minoritetsspråket. Kommuner och landsting ersätts för merkostnader genom statsbidrag. Totalt uppgick antalet anslutna till förvaltningsområden 2014 till 68 kommuner och 13 landsting/regioner.

De stärkta rättigheter som förvaltningsområdena innebär betyder mycket för våra nationella minoriteter. Samtidigt är det viktigt att både utvärdering och utveckling av skyddet för de nationella minoriteterna fortsätter. Risken är annars stor att insatserna efter hand stagnerar. Om detta finns det bland annat indikationer i den uppföljning som Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget genomför. Många kommuner och landsting/regioner har nu ingått i förvaltningsområden under ett antal år. Det bör därför kunna krävas att de har byggt upp och anpassat verksamhet i enlighet med lagens föreskrifter. Det finns tecken som tyder på att alla kommuner och landsting/regioner inte har gjort det och om så är fallet är det inte acceptabelt. Mot den bakgrunden bör regeringen, till exempel genom uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, vidta nödvändiga åtgärder för att skärpa uppföljningen av att de kommuner som ingår i förvaltningsområden för minoritetsspråk verkligen lever upp till sina åtaganden. I den mån brister uppdagas bör också åtgärder vidtas för att bristerna ska åtgärdas. En sådan uppföljning är nödvändig för att säkerställa att de rättigheter för enskilda, som en anslutning av en kommun till ett förvaltningsområde innebär, verkligen förverkligas i den lokala verksamheten och att de statsbidrag som betalas ut till kommuner och landsting/regioner används på rätt sätt.

Andreas Norlén (M)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Mathias Sundin (FP)

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)