Migrationsverkets förvar

Motion 2020/21:2333 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra rymningar från Migrationsverkets förvar straffbara och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta installation av larmbågar som besökare passerar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta genomsökning av personliga tillhörigheter utan att skälig misstanke föreligger och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta visitation av förvarstagna före transporter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personer som har fått avslag på sin asylansökan kan under vissa omständigheter tagas i förvar och placeras på något av Migrationsverkets sex förvar. Syftet med detta är att säkerställa att utvisning skall kunna verkställas så fort detta är möjligt. Skälen till att en person tas i förvar är att bedömningen gjorts att personen inte kommer att vara till­gänglig och i övrigt samarbeta för att utvisning skall kunna verkställas.

På dessa förvar händer ofta allvarliga incidenter – våld mot personalen, dödshot och slagsmål mellan förvarstagna personer. Även rymningar är vanliga. Dagens situation utgör ett stort arbetsmiljöproblem för de anställda. Den stora majoriteten av de intagna är så kallade polisiära ärenden som inte har velat medverka till sin utvisning – ung­domar som har bott på gatan, missbrukare och individer med psykisk ohälsa.

Det är av yttersta vikt att säkerheten vid dessa Migrationsverkets förvar höjs, dels för att minimera risken för rymningar, då själva syftet med tagande i förvar är just att personen skall finnas tillgänglig så att utvisning kan verkställas, dels för att garantera säkerheten för såväl personal som förvarstagna personer.

För att åstadkomma detta behöver lagstiftningen skärpas i flera avseenden. Exempel­vis måste det bli tillåtet att genomsöka de förvarstagnas skåp och väskor, utan skälig misstanke. Det bör också vara möjligt att begränsa de förvarstagnas rörelsefrihet samt att göra rymningar straffbara. De flesta rymningarna sker i samband med transport till sjukhus eller tandläkare, men de anställda saknar lagstöd för att kunna tillgodose sin egen och andra intagnas säkerhet eller förhindra rymningarna.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)