Mervärdesbeskattning av digitala medier

Motion 2010/11:Sk250 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av frågan om mervärdesbeskattning av digitala medier.

Motivering

Enligt mervärdesskattelagen är momsen 6 procent vid försäljning av bland annat tryckta tidningar och tidskrifter. Det är med andra ord den lägsta mervärdesskattesatsen som tillämpas.

Om en dagstidning eller en tidskrift publiceras i digitalt format, t ex på en läsplatta eller som ”tidning på nätet” – det vill säga med exakt samma innehåll och i exakt samma utseende som papperstidningen – är det emellertid full moms, 25 procent, som gäller vid försäljning. Detta har sin grund i EU:s mervärdesskattedirektiv.

Hittills har problemet inte varit så påtagligt eftersom det inte funnits fungerande betalningsmodeller. Men utvecklingen mot nya digitala och användarvänliga plattformar går snabbt, likaså förbättras möjligheterna att ta betalt och därmed att fungerande marknadslösningar kan uppstå. Flera läsplattor och andra lösningar har lanserats den senaste tiden vilka gör det möjligt att ta betalt för den digitala tidningen eller tidskriften på ett helt annat sätt än tidigare.

Skilda momssatser för samma innehåll kan då framstå som en ologisk ordning. De vettiga motiv som bär upp den lägre skattesatsen för papperstidningar och tidskrifter, likaväl som exempelvis ljudböcker, gör sig självfallet gällande ifråga om digitala utgåvor. Och den statsfinansiella effekten av att införa samma moms för digitala som för tryckta medier är – än så länge – obetydlig då det handlar om en marknad som ännu inte finns utan snarare är på väg in.

Av den anledningen kan det behövas en översyn av frågan om mervärdesbeskattningen av digitala medier samt att Sverige inom EU verkar för de eventuella förändringar av mervärdesskattedirektivet som kan behövas.

Stockholm den 25 oktober 2010

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)