Mer biståndsfokus på Afrikas jordbruk

Motion 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C)

av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndsbudgeten bör få ett fokus på livsmedelsproduktion i Afrika och på så sätt bidra till en ökad sådan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För Centerpartiet är det särskilt angeläget att biståndet ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och till ett hållbart nyttjande av naturresurser. Många av världens fattiga bor på landsbygden, där de flesta är beroende av lantbruket för sin överlevnad. Vi ser ett modernare och effektivare lantbruk, tillgång till rent vatten och energi som viktiga delar i arbetet för att utrota hunger, nå ökad jämställdhet och mer långsiktigt hållbar och inkluderande fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna.

Utöver det bör biståndet innebära ett ökat fokus för livsmedelsproduktionen i Afrika. I dagsläget är biståndet mer inriktat på perifera områden medan Afrikas livsmedelsproduktion står och stampar sedan många decennier. Ett bättre biståndsstöd för att öka livsmedelsproduktionen behövs men samtidigt minskar svensk bistånd på denna punkt. Det är dags för ett ökat fokus och högre bistånd från svensk sida för att få fart på livsmedelsproduktionen i Afrika.

Matimporten till Afrikas länder har fördubblats under 2000-talet. Medan matproduktionen i Europas, Asiens och Latinamerikas länder har flerdubblats det senaste halvseklet står Afrikas produktion kvar på samma låga 60-talsnivå, trots mycket stora biståndsinsatser från Sverige och andra länder och massor av projekt och stöd i olika former. Detta måste kallas vid sitt rätta namn. Det är ett tragiskt misslyckande för Afrika och för Sverige och andra länder. En viktig orsak är att Afrikas länder oftast reglerar och suger ut sin landsbygd med statliga inköpsmonopol och med marknader som ofta ger jordbruket priser långt under världsmarknadspriserna.

Sverige har ett viktigt ansvar för att övertyga våra biståndsländer om att reformera sin närings- och jordbrukspolitik! Samtidigt som Afrikas matproduktion står och stampar och svälten är ett faktum i stora områden så minskar Sverige alltmer sina insatser för att via dialog och genom bistånd medverka till att ländernas matproduktion kan öka. Jordbruksbiståndets del av Sveriges biståndsbudget har sjunkit till endast några procent. Sverige bör öka dialogen med sina biståndsländer i Afrika om att öka lönsamheten i jordbruket, och även kraftigt öka jordbruksbiståndets del av biståndsbudgeten.

I kontakterna med berörda länder bör Sverige föra fram vikten av att ge jordbruk och småföretag goda förutsättningar för lönsamhet och tillväxt genom rimliga skatter och inga snedstyrande inköpsmonopol och dylikt.

Staffan Danielsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)