Medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1655 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett framtida medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har haft fred i närområdet i drygt 200 år. År 1814 invaderade Sverige Norge. Men den krigströtte Karl Johan Bernadotte, som då nyligen blivit vald till kronprins, inledde istället förhandlingar. Den 14 augusti 1814 slöts konventionen och stillestånds­fördraget i Moss. Jag hoppas givetvis på avsaknad av krig i Sverige i ytterligare 200 år och mer. Samtidigt kan militära angreppshot aldrig uteslutas på längre sikt (Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport Vägval i en globaliserad värld).

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) är en militär allians som utgör ett system med kollektivt försvar, där medlemsstaterna ömsesidigt försvarar varandra mot yttre angrepp, och internationella insatser med fokus på militär krishantering. Totalt ingår 29 medlemsstater i Nato, varav 22 är medlemmar i Europeiska unionen (EU). Sverige är inte en av dem. Istället är Sverige ett så kallat partnerland, vilket innebär att vi inte omfattas av den kollektiva försvarsprincipen i Atlantpaktens artikel fem.

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra länder. Vi ska vara med och ta ansvar för säkerheten i Europa genom att stödja andra EU-länder eller nordiska länder om de utsätts för katastrofer eller olika former av angrepp. Vi ska också ha förmåga att ta emot militär hjälp av andra länder om Sverige hotas. Riksdagens beslut om solidaritetsförklaringen är ett uttryck för detta. Om alla de nordiska länderna på sikt skulle tillhöra EU och Nato skulle det ytterligare underlätta vår samverkan.

Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet. Ett medlemskap i Nato skulle ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka organisationen, som är central för vår egen och Europas säkerhet. Särskilt med hänsyn till läget i de forna Sovjetstaterna i östra Europa och runt Östersjön vore ett fullt medlemskap i Nato det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje. Även Försvarsberedningen skriver om Natos förtjänster och vårt samarbete och samförståndsavtal med Nato, men förespråkar inte ett medlemskap i Nato.

Sverige bör ta fram en färdplan för Natomedlemskap.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)