med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2019/20:3542 av Joar Forssell m.fl. (L)

av Joar Forssell m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regeringens ansvar att bedöma förutsättningarna för det svenska deltagandet i den militära insatsen för stärkt säkerhet i Mali, särskilt utifrån övriga länders bidrag och de samlade behov som finns i det svenska samhället vid den tidpunkt då det svenska bidraget ska sättas in, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali begär regeringen riksdagens bemyndigande att ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns.

Liberalerna har alltid värnat internationell solidaritet och säkerhet. Sveriges engage­mang för fredsfrämjande insatser har varit stort och långvarigt. Svenska män och kvinnor har långt från sina nära och kära gjort storartade insatser för fred, frihet och säkerhet.

Sedan 2015 deltar Sverige inom ramen för den FN-ledda insatsen Minusma, sedan 2013 i EU Training Mission Mali och sedan 2015 i EUCAP Sahel Mali.

Task Force Takuba kommer att vara en bedömt effektiv insats mot de terrororgani­sationer och andra som underminerar säkerheten i de centrala delarna av Mali. En väl utbildad och utrustad styrka som med kort varsel kan sättas in över stora avstånd har särskilda förutsättningar för detta. Sveriges bidrag består bl.a. av specialförband och helikopterförband. Det svenska bidraget kommer sannolikt att utsättas för både stora risker och påfrestningar.

Planeringen och förberedelserna för Task Force Takuba startade redan under hösten 2019. Våren 2020 i Europa har präglats starkt av den pandemi som startade strax före årsskiftet i Kina. Hundratusentals européer har insjuknat och tiotusentals dött. Ansva­riga myndigheter kan inte med säkerhet säga hur omfattande pandemin blir eller hur länge den kommer att vara.

Försvarsmakten i Sverige har redan tagit en aktiv roll i krishanteringen. Flera fält­sjukhus har uppförts, och kvalificerad försvarsmedicinsk personal har tillförts. Försvars­makten stöder nu samhället även på många andra sätt i kampen mot sjukdomen. För några dagar sedan bad Socialstyrelsen att också få stöd genom tillgång till militära heli­kopterresurser.

Att i en pågående global kris sända militära förband och viktiga materiella resurser på riskfyllda uppdrag över stora avstånd är inte någon självklarhet. Just nu finns det stora frågetecken kring pandemins spridning både här hemma och i det tilltänkta insats­området. Som en följd av pandemin stängs även gränser och kommunikationer på ett ofta oförutsägbart sätt. Dessa osäkerheter ska alla länder som är tänkta att ingå i Task Force Takuba också ta ställning till.

Det är därför angeläget att regeringen, efter att riksdagen gett sitt medgivande, nog­grant analyserar ovanstående aspekter innan den ger slutligt klartecken till ett svenskt deltagande.

 

 

Joar Forssell (L)

 

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)