med anledning av prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd

Motion 2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga begreppet särskilda skäl för att bevilja undantag från höjdbegränsningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begreppet särskilda skäl ska definieras i förslaget om anpassningsbidrag till standardutrustning eller normalt förekommande utrustning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begreppet tilläggsutrustning bör ersättas av tillvalsutrustning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilstödet även bör finnas för specialanpassade bilbarnstolar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilstöd är en viktig socialförsäkringsförmån som ska finnas för funktionsnedsattas rätt att delta i samhället på samma sätt som andra. De som på grund av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller som har svårigheter att använda allmänna kommunikationer ska kunna ta sig till exempelvis sitt arbete med hjälp av ett anpassat fordon.

Syftet med 2017 års reform var att förutsättningarna för de med låg inkomst skulle förbättras men också att kostnaderna för efteranpassningar av bilar skulle minska. Brukare och funktionshindersorganisationer har kritiserat den nya reformen, och under 2017 redovisade Försäkringskassan en avvikelse på 39 procent mellan anslagsutfall och tilldelade medel, vilket motsvarar 105 miljoner kronor. Enligt Försäkringskassan kan det lägre anslagsutfallet förklaras av att handläggningsprocesserna ändrades till följd av lagändringarna 2017. Detta har i sin tur inneburit fördröjningar i olika skeden i handläggningen. Antalet ansökningar minskade också under 2017. Sverigedemokraterna anser att det är bra att regeringen tar till sig av den kritik som riktats mot bilstödet.

Regeringens förslag att nivån på tilläggsbidrag A och B höjs ser vi positivt på. Även förslaget om att det ska vara möjligt att få anpassningsbidrag för att sänka golvet i en bil som understiger den utvändiga höjden av 2050 millimeter anser vi också är bra. Det måste dock förtydligas när det kan finnas särskilda skäl för att bevilja undantag från höjdbegränsningen.

I regeringens förslag om anpassningsbidrag till standardutrustning eller normalt förekommande utrustning anser vi precis som en del remissinstanser att begreppet särskilda skäl måste definieras. Även begreppet tilläggsutrustning bör ersättas av tillvalsutrustning eftersom det begreppet är det som används inom bilbranschen enligt Trafikverket.

I dag kan anpassningsbidrag bara beviljas till fast monterade anordningar på eller ändringar av ett specifikt fordon om anordningen innebär en varaktig förändring av fordonet. Bilbarnstolar kan inte vara fast monterade eftersom man enligt lag måste förnya och anpassa bilbarnstolar efter barnets ålder och storlek. Sverigedemokraterna menar att bilstödet bör finnas även för specialanpassade bilbarnstolar så att barn med funktionsnedsättning kan färdas säkert.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)