med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Motion 2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Utgångspunkter för Sveriges klimatpolitik 4

4 Det internationella arbetet mot klimatförändringar 5

4.1 Kyotoprotokollet är grunden för klimatarbetet 5

4.2 Samarbete inom EU 5

4.2.1 Befintlig teknik existerar 5

4.2.2 Mer forskning 6

4.2.3 Utveckla en sammanhållen energi- och klimatpolitik med Europaperspektivet i fokus 6

4.2.4 Handel med utsläppsrätter 7

4.2.5 Utveckla en hållbar europeisk transportpolitik 8

4.2.6 Jordbruksstöd till biobränslen 9

4.2.7 Bort med subventioner av fossila bränslen 9

4.3 Samarbete med länder utanför EU 10

4.3.1 De projektbaserade mekanismerna 10

4.4 Avskiljning och lagring 11

5 Mål för den svenska klimatpolitiken 11

5.1 Miljökvalitetsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)