med anledning av prop. 2003/04:159 Tillfälligt omhändertaganda av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott

Motion 2003/04:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omhändertagande av egendom även skall avse grov olovlig körning.

Inledning

Trafikbrotten och i synnerhet trafiknykterhetsbrotten utgör ett stort problem på landets vägar. Människor riskerar dagligen att drabbas av onyktra medtrafikanter. Rattfylleristerna orsakar samhället stora kostnader och djupa tragedier. Samhällets resurser och reaktioner är idag uppenbarligen inte tillräckliga för att stoppa denna typ av kriminalitet. Vi moderater välkomnar därför föreslagen lagstiftning som ett bra verktyg i kampen mot trafiknykterhetsbrotten. Emellertid anser vi att lagförslaget kan utvecklas och förbättras genom att även grov olovlig körning skall kunna medföra ett omhändertagande av egendom.

Grov olovlig körning

Olovlig körning är i dag ett mycket omfattande problem. Polisen står i princip maktlös mot de individer som väljer att ignorera samhällets krav på körkort. Inte sällan är de fordon som används i mycket dåligt skick och utgör därför en trafikfara. Lagstiftningen som rör förverkande av fordon, 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), är uddlös då personen som kör bilen oftast inte äger densamma, vilket försvårar ett förverkande. Av denna anledning finns det personer som formellt sett äger en stor mängd fordon, ibland uppåt 100 fordon, men som själva inte disponerar fordonen. Vidare är det inte ovanligt att en och samma person rapporteras flera gånger i veckan. De individer som kör utan körkort är dessutom ofta svåra att få tag i, vilket medför att domstolar inte lyckas delge dem stämning, vilket i sin tur leder till att brotten preskriberas.

För att komma till rätta med dessa problem måste en rad åtgärder vidtas; skärpning av 7 § TBL, höjning av maxstraffet för grov olovlig körning till fängelse ett år för att möjliggöra frihetsberövande åtgärder och slutligen införandet av omhändertagande av egendom för att förhindra fortsatt färd.

Ett omhändertagande av egendom vid olovlig körning skulle vara ett mycket effektivt verktyg för att förhindra fortsatt brottslighet. Den som har blivit föremål för åtgärden måste få tag i någon annan som kan hämta ut bilnyckel eller bilen eftersom han ej själv får köra densamma. Väljer han att inte hämta ut nycklar eller bilen kan egendomen skrotas eller säljas. Möjligheten till omhändertagande av egendom skall dock endast vara möjlig vid grov olovlig körning enligt 3 § TBL, vilket innebär att personen i fråga har återfallit i brott.

Kostnader

En konsekvens som kan tänkas kräva vissa överväganden är att det sannolikt innebär att fler fordon kan komma att omhändertas då dessa ofta framförs utan nyckel i tändningslåset. Istället är bilen tjuvkopplad, framförs med en spik eller skruvmejsel. Dessa fordon måste sannolikt omhändertas för att förhindra fortsatt färd. Om en större mängd fordon omhändertas kan detta innebära viss kostnader för polisen och det är inte orimligt att tro att vissa bilar inte kommer att hämtas ut inom den stipulerade tiden varför viss förvaringsproblematik kan uppstå. Emellertid ges polisen ett bra verktyg för att få stopp på en stor mängd bilförare som utgör en allvarlig trafikfara.

Sammanfattningsvis menar vi att det är nödvändigt att ge polisen fler verktyg för att komma åt trafikbrotten. Regeringens förslag är således välkommet. Vi menar dock att regeringen nu har en bra möjlighet att vidga förslaget till att på ett effektivt sätt även förhindra grov olovlig körning. Vi hemställer således att riksdagen tillkännager regeringen detta som sin mening.

Stockholm den 22 juni 2004

Beatrice Ask (m)

Jeppe Johnsson (m)

Cecilia Magnusson (m)

Hillevi Engström (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Anita Sidén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)