med anledning av prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar

Motion 2003/04:MJ51 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en och samma principiella hållning vad gäller politik för hotade djurarter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett bättre beredningsunderlag för regeringens förslag.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot drivgarn i Östersjön.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till turistnäringen.

Bakgrund

Regeringen har villfarit riksdagens begäran om en redovisning av och grund för en svensk politik när det gäller valar.

De övergripande principer i propositionen som riksdagen har att ta ställning till är i huvudsak invändningsfria. När sedan regeringen beskriver hur principerna avses uppnås blir det mer problematiskt.

Avsnittet 7.2.2 som behandlar miljöhot består nästan enbart av spekulationer. Även i avsnitt 7.2.4 förekommer spekulationer. Det är inte en tillfredsställande grund vare sig för riksdagens beslut eller för regeringens vidare direktiv till myndigheter. Regeringen skall avstå från att spekulera och i stället ta fasta på de fakta som finns, eller om de är bristfälliga öka kunskapen på området. Först därefter är det möjligt för riksdagen att fatta beslut. Denna ordning borde vara självklar.

Målet i avsnitt 7.2 är tvivelaktigt. Ett mål om att alla valbestånd skall återta sin naturliga roll i ekosystemen är inte möjligt att uppfylla när referenspunkter saknas. När den naturliga rollen är återtagen måste således sätta i relation både till vad denna är, vilket inte definieras, och dagens situation. Det är ävenledes svårt att inte göra skillnad mellan valbestånd utifrån att referenspunkter saknas. Målet riskerar därmed att enbart bestå av ord utan materiellt innehåll.

Vad gäller bifångster av valar vid fiske avsnitt 7.2.3 aviserar regeringen förslag om ett förbud mot drivgarn vid fiske i Östersjön. Förbudet avses träda i kraft 2008. Samtidigt föreslås att ljudskrämmor skall bli obligatoriska i vissa fisken.

Avsikten är med förbudet är således att minska bifångster av tumlare vid fiske. Då regeringen själv skriver att bifångster av tumlare i Östersjön gradvis minskat och inte förekommit under senare tid blir förslaget om förbud mot drivgarn i Östersjön utan materiellt innehåll. Ett förbud förändrar bara de svenska fiskarnas konkurrenssituation utan att få någon effekt på beståndet av tumlare i Östersjön. Regeringens förslag bör inte genomföras.

I avsnitt 7.2.4 föreslås, utan närmare beskrivning, att möjligheter att se tumlare i Sverige skall underlättas. Det är utmärkt om ny turistverksamhet kan etableras. Vi förutsätter att regeringens avsikt är att underlätta för privata entreprenörer att driva valskådningsverksamhet. Någon konkurrerande statsstödd verksamhet är inte heller inom detta område acceptabel.

Skydd av utrotningshotade djur

Det är inte bara valar som är hotade. Det vore bra om samma principiella politik med likartade angreppssätt och åtgärder gällde för samtliga arter som är hotade – åtminstone vad gäller däggdjur och fåglar.

Ett sådant förhållningssätt underlättar förståelsen för skyddsåtgärder eller avsaknaden av dem. Det skulle bidra till minskade konflikter mellan människor som sätter bevarandeaspekter främst och de som är mer restriktiva. Därtill undviks att politiken för hotade arter blir djurslagsspecifik.

Stockholm den 19 april 2004

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Lars Lindblad (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Cecilia Widegren (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Anders G Högmark (m)

Ola Sundell (m)

Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-04-19 Bordläggning: 2004-04-20 Hänvisning: 2004-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)