med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Motion 1999/2000:Sf20 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
I propositionen behandlas förslag till förändringar av
efterlevandepensionen med anledning av flerpartiöverenskommelsen om
det reformerade pensionssystemet. Även om de nuvarande reglerna inte
berörs finns det anledning att ta upp frågan om längden på
omställningspensionen.
Änkepension infördes ursprungligen för att ge kvinnor möjlighet till
försörjning om mannen avled innan hon hade rätt till egen ålderspension.
Den tillkom i en tid då det var ovanligt att kvinnor förvärvsarbetade och
mannen oftast var ensam familjeförsörjare. I slutet av 1980-talet beslöt
riksdagen att avveckla änkepensionen och införa en efterlevandepension.
Övergångsbestämmelserna för den gamla änkepensionen innebär att det
gamla systemet kommer att finnas kvar många år framöver.
Efterlevandepensionerna måste anpassas till det reformerade ålders-
pensionssystemet. I det nya ålderspensionssystemet blir pensionen baserad
på livsinkomsten och dagens folkpension och ATP ersätts av en
inkomstpension och premiepension. Pensionstillskottet och det särskilda
grundavdraget ersätts med garantipension.
Den första januari 1990 infördes den s.k. efterlevandepensionen som
innebär att kvinnor och män får samma stöd. Det består av en
omställningspension under sex månader som kan förlängas under vissa
förutsättningar. Regeringen föreslår i propositionen att omställningsperioden
ska förlängas till 10 månader den 1 januari 2003. Centerpartiet har vid ett
flertal tillfällen motionerat om att vi anser att omställningsperioden är för
kort och bör förlängas. Vi anser att perioden bör vara 12 månader och att
förlängningen träder i kraft den 1 januari 2001. Detta bör ges regeringen till
känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om omställningsperiodens längd och införande av de
nya reglerna.

Stockholm den 6 april 2000
Birgitta Carlsson (c)
Kenneth Johansson (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Gunnel Wallin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)