med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Motion 1998/99:Kr9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Regeringen föreslår i proposition 1998/99:80 Kasinospel i
Sverige m.m. att det i Sverige skall ges tillstånd till högst sex
kasinon och att dessa skall drivas endast av statliga företag.
Skälen för införande av kasinospel i Sverige är flera.
Regeringen vill t.ex. kanalisera okontrollerat illegalt spel till
ett legalt, kontrollerat alternativ. Man anser också att staten
genom kasinospel kan få betydande inkomster och att
kasinospel kan skapa nya arbetstillfällen. För att förebygga
negativa effekter av kasinospel i form av ökad förekomst av
spelberoende föreslår man införande av åldersgräns för
besökare, registrering, kameraövervakning, förbud mot
kreditgivning m m. Man föreslår också informations- och
utbildningsinsatser efter förebild från Holland.
Regeringen går med sin proposition emot tunga remissinstanser som
Brottförebyggande rådet (BRÅ), Konsumentverket och Socialstyrelsen. BRÅ
anser att spelskulder är en av de viktigaste brottsalstrande faktorerna och att
föreslagna säkerhetsåtgärder inte garanterar att spelberoende upptäcks i tid.
BRÅ befarar dessutom att en legalisering av en farlig spelform kan leda till
illegalt spel. Konsumentverket anser att ett ökat utbud av spel medför ökade
utgifter för konsumenterna samt att risken för oönskade sociala konsekvenser
med  ökade kostnader för samhället som följd inte kan uteslutas. Social-
styrelsen befarar ökade problem med spelberoende.
Regeringen har haft bråttom med denna proposition. Man har valt att inte
avvakta den utredning om överdrivet spelande och spelberoende som leds av
professor Sten Rönnberg tillsammans med internationella forskare med
erfarenhet av forskning inom detta område. Resultaten som hittills vunnits
talar för att 150 000 svenskar har problem med sitt spelande. För en tredjedel
av dem, ca 50 000 personer, är problemen så allvarliga att de kan definieras
som spelberoende. Det är främst bland män, unga och invandrare, som man
återfinner personer med spelberoende.
 De mest populära spelformerna bland problemspelare och spelberoende är
snabblotterier, skraplotter, Tips och Oddset samt hästspel. Det stämmer med
internationella erfarenheter att snabba spel, dvs spelformer där det löper kort
tid mellan insats och utfall, ökar risken för problemspelande. Undersök-
ningen är nu inne i sin andra fas där man avser att få fram mer om orsakerna
till spelberoende.
För dem som blivit spelberoende finns i dag mycket små möjligheter till
behandling och rehabilitering. Dessutom är kunskapen om vilka behand-
lingar som är mest effektiva otillräcklig. Tillgången till behandlingshem är
nästan obefintlig och kunskaperna bland psykologer, socialarbetare med flera
yrkesgrupper om problemspelande och spelberoende dålig.
Mot bakgrund av pågående utredning om problemspelande, kunskapen om
att snabba spel dit kasinospel och spel på automater hör medför högre risk
för problemspelande än andra spel samt bristande möjligheter till behandling
och rehabilitering av problemspelare anser vi att regeringen borde avvakta
med att införa ytterligare spelformer vilkas hälsomässiga och sociala kon-
sekvenser vi har alltför litet kunskap om. Vi yrkar således avslag på
propositionen.
Vi anser i stället att regeringen utan dröjsmål bör ta initiativ till utveckling
av metoder för behandling och rehabilitering av spelberoende. Behandlings-
resurser måste skapas och berörda personalgrupper få utbildning om spel-
beroende och hur människor med spelberoende bäst kan hjälpas.
Folkhälsoinstitutet bör dessutom få i uppdrag att på basis av internationella
erfarenheter och den ovan nämnda svenska utredningen ta fram informa-
tionsmaterial om problemspelande.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1998/99:80,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utveckling av metoder för behandling och rehabilitering av
spelberoende,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om resurser för hjälp till spelberoende,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbildning av berörda personalgrupper om spelberoende,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om information till allmänheten om problemspelande.

Stockholm den 14 april 1999
Barbro Westerholm (fp)
Elver Jonsson (fp)

Harald Nordlund (fp)

Runar Patriksson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-15 Hänvisning: 1999-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)