med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Motion 1998/99:Kr17 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Den svenska spelmarknaden står inför en radikal förändring
när internationella kasinon tillåts i Sverige. Då spelet
introducerats i andra länder har det vanligtvis skett på kur-
och badorter.
Historiskt sett har kasinon tillåtits endast en bit utanför städerna, för-
modligen för att skydda från spelets frestelser. De första kasinona i storstäder
etablerades så sent som på 1980-talet.
När kasinon nu tillåts i Sverige, är det av största vikt att etableringarna
sker på ett ansvarskännande sätt. Den kanske allvarligaste invändningen mot
kasinon är nämligen att de riskerar att leda fler personer in i ett
spelberoende.
Den risken är som störst vid etablering i eller i närheten av storstäderna.
Spelforskare är överens om, att om man ökar det totala utbudet av spel så
ökar också antalet spelberoende. Detta gäller också för internationella
kasinon. Särskilt stor är risken att skapa fler spelberoende bland unga och
bland invandrare, som redan har en högre förekomst av spelberoende än
befolkningen i genomsnitt.
Svenska kasinon bör således etableras, där de sociala
konsekvenserna blir så små som möjligt, och de ekonomiska
effekterna kan utnyttjas för att bidra till utveckling i
regionen.
Storstadskasinon lever i stor utsträckning på spelberoende. Det är inte
ovanligt att en tredjedel eller mer av intäkterna kommer från spelberoende.
De som redan är beroende tenderar således att drivas djupare in i sitt
beroende.
Kunderna besöker kasinon i städer oftare och spenderar mer pengar där än
de gör på kasinon på turistorter. På grund av detta tenderar de sociala
kostnaderna för kasinon i städerna att bli större. Förklaringen är enkel: det
geografiska avståndet till turistkasinot avskräcker från frekventa besök och
reducerar "slentrianspelandet". De allra flesta har inte råd att resa till
turistområden hur ofta som helst. Avståndet fungerar som en buffert för att
minska uppkomsten av problem eller överdriven spelverksamhet.
Med kasinon i storstäderna får kunderna mycket god tillgång till
regelbundet spelande, vilken kan leda till ett mer impulsivt kasinospel liksom
spelproblem. I jämförelse med storstadskasinon ger kasinon på turistorter
dels väsentligt mindre negativa sociala effekter, dels mer eftersträvansvärda
ekonomiska effekter. Omsättningen vid ett turistkasino blir dock inte lika
hög som i storstaden, bland annat p.g.a. att spelberoendet är lägre.
Å andra sidan blir den indirekta ekonomiska betydelsen i motsvarande
grad mindre för kasinon i städerna än för kasinon på turistorter. Detta beror
på att kasinon i städerna vanligtvis tillgodoser en lokal spelmarknad, medan
kasinon på turistorterna i större utsträckning "exporterar" speltjänster till
andra än lokalbefolkningen - besökare från andra regioner eller länder.
Kasino på turistort ger
dynamiska effekter
Turister för med sig pengar utifrån till turistekonomin och
skapar spin-off-effekter för annan verksamhet i området.
Ofta är turistverksamheten den huvudsakliga exporten för en
regional  ekonomi. Framgångsrika kasinon på turistorter
genererar en stor del av sin verksamhet från turisterna och
har potential att avsevärt öka inkomsterna av turismen i
området. Därför, om det är ett huvudsakligt mål för staten att
använda kasinon som ett sätt att också skapa ekonomisk
stimulans och arbetstillfällen, kan kasinon på turistorter
uppfylla detta mål genom att dra till sig ytterligare turism
och turistinkomster.
Ett kasino till en turistort är en hävstång för att skapa nya arbetstillfällen.
Men enbart en kasinoetablering gör ingen succé - den måste backas upp med
ett utbud av andra intressanta turisttjänster på orten. Den tidigare lotteri-
utredningen  ansåg att "kasinospel, som enskild attraktion, inte är tillräckligt
för att locka turister och utländsk valuta". Propositionen säger samma sak
och vi instämmer.
Internationella förebilder
för etablering
Kasinospel är historiskt en del av ett kurortskoncept som
utvecklats under flera hundra år och som framgångsrikt
konkurrerar om korttidssemestrar över hela världen. Många
länder har - ytterst medvetet - valt att etablera kasinon i
turistorter. Lika medvetet har man förbjudit etablering i
storstäder. Det finns åtta kasinon i Belgien, men inget i
Bryssel. 140 i Frankrike, men inget i Paris. Fem i Bayern,
men inget i München.
I dessa länder kommer kasinogästerna bland annat från de egna storstäder-
na där invånarna väljer en resa till turistorten i stället för en kortsemester
(exempelvis veckoslut eller del av vecka) utomlands. Kasinobesöket kombi-
neras med andra turistupplevelser.
På turistorter av hög kvalitet blir kasinot en del i ett brett aktivitetsutbud.
Exempelvis kan ett kasino i Borgholm ge ett uppsving för turismen på Öland
och i Glasriket, ett kasino i Visby ger på motsvarande sätt en injektion för
Gotlandsturismen och ett kasino i Åre ger möjlighet att utveckla och bredda
det turistiska utbudet. Ett kasino blir ett komplement som dessutom förlänger
turistsäsongen och gör turistorterna mindre väderberoende. Gjorda investe-
ringar i infrastruktur kan därmed utnyttjas under större delen av året.
Sysselsättningen ökar och blir jämnare.
Detta synsätt är väl förankrat. Sveriges Turistråd skrev i sitt remissvar
(1998-01-15) om kasinoverksamhet i Sverige att "vi är övertygade om att
etablering på typiska turistorter skulle vara mest fördelaktigt för att vidare-
utveckla turismen. Vi tillmäter också möjligheterna att i anslutning till
kasinoetableringar utveckla nya intressanta turismkoncept som utomordent-
ligt goda. Vi rekommenderar därför regeringen att i en första omgång lämna
tillstånd till två turistorter att anordna kasino. En förutsättning skall då
vara
att orten presenterar ett koncept som tillför den svenska turistprofilen något
nytt."
För exempelvis Borgholm skulle ett internationellt kasino få stor betydelse
eftersom denna kommun sedan många år har landets lägsta skattekraft. En
lokalisering dit kan således motiveras såväl av sociala, turistiska som
regionalpolitiska skäl. På likartat sätt förhåller det sig med lokalisering till
exempelvis Åre/Visby.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om etablering av kasinon på turistorter.

Stockholm den 14 april 1999
Krister Örnfjäder (s)
Ann-Marie Fagerström (s)

Håkan Juholt (s)

Lilian Virgin (s)

Carina Adolfsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-15 Hänvisning: 1999-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)