med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m.

Motion 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)
Många människor är idag oroliga över bristerna i
boendemiljön. Var fjärde svensk har idag någon form av
allergi eller annan överkänslighet. Bland barnen är ca en
tredjedel drabbade av allergier. Det är viktigt att bostäder
och andra byggnader har inomhusklimat och luftkvalitet som
är anpassade efter oss människor. Det är lika viktigt att
byggnaderna består av material, som kan återanvändas och
återvinnas och att miljövänliga, energisnåla alternativ
används för uppvärmning, belysning, vatten- och
avloppssystem. Miljöbelastningen totalt måste minimeras.
Intresset för ekobyggande har ökat starkt under senare tid. Att bygga
ekologiskt är inte att gå tillbaka i tiden utan att ta till vara gammal kunskap
tillsammans med de kunskaper och erfarenheter vi har idag. Det finns nu
erfarenheter, kunnande och utprövad teknik för ekologiskt byggande och
boende, men det saknas ett samlat grepp över hela området och en mer
entydig definition av begreppet. Vad som är ekologiskt byggande är fort-
farande oklart.
Funktionskontrollen av
ventilationssystem
Regeringen föreslår i propositionen en reträtt i fråga om
funktionskontrollen av våra ventilationssystem. Den
förhållandevis lilla andel småhus som i dag har
funktionskontroll, nämligen de ca 230 000 moderna husen
med från- och tilluftsventilation, förslås också de undantas
från den återkommande funktionskontrollen.
Anledning till att obligatorisk återkommande funktionskontroll infördes
för bl.a. småhus var att man funnit att fyra av fem småhus och hälften av
flerbostadshusen inte hade godtagbar ventilation. En god ventilation är
avgörande för att bekämpa vår tids största folksjukdom hos barn, allergierna.
Ca 40 % av skolbarnen har haft eller har astma, eksem eller hösnuva när de
börjar skolan. Allergier hos barn vid tiden för skolstart och hos värnpliktiga
fördubblades under 1970-talet. Under 1980-talet har ytterligare en
fördubbling skett. Miljöhälsoutredningen har belyst ett starkt samband
mellan "sjuka hus" och allergier med flera överkänslighetsreaktioner. Våra
"sjuka hus" är således ett folkhälsoproblem.
Mot denna bakgrund kan det bara vara motiverat att helt undanta småhus
från återkommande funktionskontroll om fakta visar att småhusens inomhus-
miljö är godtagbar utan obligatorium, dvs. att inomhusmiljön i småhusen
faktiskt blivit bättre. Några sådana fakta motiverar inte regeringen sitt
förslag
med. Det enda skälet som framförs är att man anser att ägare av småhus bör
ha ett så stort eget intresse av att tillse att ventilationen fungerar att det
framstår som onödigt med återkommande kontroll. Denna synpunkt var
givetvis även aktuell då riksdagen beslutade att införa den obligatoriska
funktionskontrollen. Ändå valde man att ta med även småhusen, dock med
längre intervall mellan de återkommande kontrollerna och med flera
undantag, bl.a. för det stora antalet hus med självdragsventilation.
Eftersom inga nya skäl framkommit så avstyrker Miljöpartiet regeringens
förslag att en- och tvåbostadshus skall undantas från återkommande
funktionskontroll av ventilationssystem.
Det är bara husen med mekanisk från- och tilluftsventilation som i dag
omfattas av obligatorisk återkommande funktionskontroll. Hur stor del av
dessa byggnader som före utgången av år 1995 kontrollerades och med vilket
resultat finns fortfarande inga uppgifter om. Det är av största vikt att sådana
uppgifter tas fram för att det nuvarande kontrollobligatoriet skall kunna
utvärderas och för att behov av ytterligare åtgärder skall kunna övervägas.
Regeringen bör skyndsamt ta fram detta faktaunderlag samt utreda behovet
av ytterligare åtgärder för att förbättra småhusens ventilationsfunktion.
Sådana åtgärder kan vara ytterligare informationsinsatser samt eventuellt
någon form av subventioner för kontrollkostnaderna.
Bostadsutskottets uppdrag
till regeringen om
byggnaders inomhusmiljö
I bostadsutskottets betänkande Byggnaders inomhusmiljö
(1994/95:BoU18) gavs flera uppdrag rörande byggnaders
inomhusmiljö till regeringen i form av tillkännagivanden.
Regeringen redovisar i propositionen resultatet av det
uppdrag som man gav Boverket med anledning av
tillkännagivandena. Redovisningen består i huvudsak av en
lista på publikationer som Boverket utgivit. Boverket har
gjort ett utmärkt arbete med att ta fram underlag till
regeringen. Det handlar om inventeringar,
kunskapssammanställningar, redovisning av
demonstrationsprojekt m.m. Men vilka ställningstaganden
gör regeringen utifrån detta underlagsmaterial? Vilka
åtgärder planeras för att gå vidare på de olika områdena?
Kort sagt, vilken politik bedriver regeringen för ett bättre
inomhusklimat i våra bostäder? Bara ett svar ges i
propositionen: Regeringen litar på att bygg- och
fastighetsbranschen tar hand om problematiken. Vi
instämmer naturligtvis i att det är branschen som slutligen
skall åtgärda de problem vi står inför, men det är inte
branschen som skall bestämma inriktningen och takten på
förändringsarbetet. Det är regeringens uppgift utifrån
riksdagens direktiv. Att döma av redovisningen i
propositionen är inte regeringen beredd att ta det ansvaret.
Miljöpartiet anser därför inte att regeringen uppfyllt syftet med flera delar
av riksdagens tillkännagivanden om byggnaders inomhusmiljö:
? Bostadsutskottet bad regeringen att överväga behov och möjligheter till
att definiera krav m.m. för att beteckna en byggnad som ekologisk
byggnad. Något ställningstagande från regeringen redovisas inte.
?
? Bostadsutskottet bad regeringen överväga ytterligare byggprojekt med
statligt stöd för att utnyttja befintlig kunskap om ett miljö- och
hälsoriktigt boende. Detta redovisas inte i propositionen.
?
? Bostadsutskottet bad regeringen belysa ansvarsfrågan m.m. avseende
återanvänt byggnadsmaterial. Vad anser regeringen i denna fråga? Ingen
uppgift finns i propositionen.
?
? Bostadsutskottet uttalade att kraftfulla och effektiva åtgärder måste
vidtas för att komma till rätta med problemen med elöverkänslighet.
Vilka åtgärder föreslår regeringen? Inget nämns om detta i
propositionen.
?
Miljöpartiet anser således att regeringen bör återkomma till riksdagen med
en mer fullständig redovisning av regeringens politik för bättre inomhusmiljö
i våra byggnader. En sådan redovisning bör innefatta uppgifter om
regeringens ställningstaganden, riktlinjer för det fortsatta arbetet och
planerade åtgärder.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att en- och tvåbostadshus skall
undantas från återkommande funktionskontroll av ventilationssystem,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om faktaunderlag för utvärdering av funktionskontrollen av
ventilationssystemen i småhus samt ytterligare åtgärder för att förbättra
småhusens ventilation,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en mer
fullständig redovisning av regeringens ställningstaganden angående
byggnaders inomhusmiljö.

Stockholm den 24 mars 1999
Helena Hillar Rosenqvist (mp)
Mikael Johansson (mp)

Gudrun Lindvall (mp)

Ingegerd Saarinen (mp)

Ewa Larsson (mp)

Per Lager (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)