med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi85 av Ulla Löfgren m.fl. (m, fp, kds, c)

av Ulla Löfgren m.fl. (m, fp, kds, c)
Det nya ersättningssystemet för rovdjursrivna renar infördes
den 1 januari 1996. Regeringen bedömde i den nämnda
propositionen antalet rovdjursdödade renar till knappt 20
000, varav 16 000 kalvar. Som ett fast belopp för ersättning
till rovdjursrivna renar kalenderåret 1996 föreslog regeringen
i proposition 1994/95:100, bilaga 10, att 14 miljoner kronor
anvisas vilket enligt propositionen får anses motsvara de
rivna renarnas slaktvärde. Riksdagen godtog förslaget, men
uttalade att det närmast får anses givet att regeringen, om så
anses erforderligt, återkommer till riksdagen i ärendet i 1995
års kompletteringsproposition eller i annat sammanhang om
beredningen av Naturvårdsverkets och Sametingets
gemensamt utarbetade förslag till den närmare utformningen
av systemet för insamling, bearbetning och redovisning av
rapporterade rovdjursobservationer föranleder en
omprövning av frågan (bet. 1994/95:BoU 16,
rskr. 1994/95:272).
Då regeringen inte återkom till riksdagen, gav riksdagen den 21 februari
1996 regeringen till känna att regeringen under våren borde återkomma med
ett förslag om att ytterligare medel ställs till förfogande för genomförandet
av det nya systemet för ersättning för rovdjursrivna renar. I den nu
föreliggande tilläggspropositionen har regeringen lyssnat till riksdagen och
föreslagit att ytterligare 10 miljoner kronor ställs till förfogande för
finansiering av det nya systemet.
Det ligger utanför vår förmåga att avgöra om beloppet är riktigt eller inte.
Det bygger enligt propositionen både på det gamla och det nya systemet, en
kombination av antagen rovdjursförekomst och utbetalda rovdjursersätt-
ningar. Vi hade förväntat oss att riksdagen skulle få diskutera vissa princip-
frågor kring tillämpningen av det nya systemet i samband med att anslaget
beviljas. Riksdagen har visserligen antagit ett nytt system för ersättning, men
många frågor är trots Naturvårdsverkets och Sametingets överenskommelse
inte lösta. Eftersom dessa frågor kan ha budgetpåverkan borde de ha
behandlats i propositionen. Exempel på sådana frågor är rovdjurspolitiken
inom renskötselområdet och vilket värde som skall åsättas renen (hondjuret).
Det nya ersättningssystemet och överenskommelsen mellan Naturvårds-
verket och Sametinget kan inte överleva utan klara spelregler. Regeringen
måste därför, senast i samband med budgetpropositionen hösten 1996, lägga
fram ett fullständigt förslag där ersättningssystem, regler och anslag
harmoniserar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag till
preciseringar och principer för systemet med ersättning för
rovdjursrivna renar.

Stockholm den 2 maj 1996
Ulla Löfgren (m)
Rigmor Ahlstedt (c)

Erling Bager (fp)

Ulf Björklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-05-02 Bordläggning: 1996-05-03 Hänvisning: 1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)