med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

Motion 1994/95:Ub16 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)
Vi har noterat att Högskolan i Halmstad föreslås erhålla
65 % av de platser den begärt inom särskilda
utbildningsinsatser inom högskolan. Dock är även de
uteblivna platserna av strategisk betydelse för Halland.
Efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat markant. I
Halland är emellertid antalet invånare med
högskoleutbildning lägre än i de flesta län. Fortfarande går
en jämförelsevis låg andel av gymnasisterna i Halland vidare
till högskoleutbildning. Det finns alltså ett stort behov av
utbildning bland länets invånare.
Högskolan i Halmstad spelar en stor roll för den kunskaps-
och kompetensutveckling som arbetsmarknaden i Halland är
i stort behov utav. En viktig investering för länets framtid är
att öka tillgängligheten till högskoleplatser.
Högskolan i Halmstad begärde 700 platser inom den
tillfälliga utökningen av platser inom humaniora,
samhällsvetenskap och juridik och föreslås erhålla 210. Med
tanke på det ovan nämnda behovet av att öka tillgängligheten
på högskoleplatser i länet är detta inte tillräckligt. Det är vår
mening att ytterligare platser skall tilldelas Högskolan i
Halmstad utöver dem som föreslås i propositionen.
Den i propositionen föreslagna aspirantutbildningen som
i första hand skall vända sig till invandrare med akademisk
utbildning är viktig för invandrares integrering i det svenska
samhället. Den är viktig även för de invandrare som valt att
bosätta sig i Halland. Enligt uppgifter 24 januari 1995 från
Länsarbetsnämnden i Halland finns i Halland 347 arbetslösa
utomnordiska medborgare med akademisk utbildning, varav
112 har en teknisk utbildning. Vi måste tillvarata denna
kompetens.
Högskolan i Halmstad sökte 90 platser för denna
aspirantutbildning. Genom sin
utvecklingsingenjörsutbildning har Högskolan i Halmstad
byggt upp ett stort kontaktnät med näringslivet i Halland,
varför möjligheterna att kombinera denna utbildning med
praktik är stora. Det är vår mening att Högskolan i Halmstad
skall få del av platserna för aspirantutbildning av invandrare
med akademisk utbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att, inom föreslagen ram, anvisa
medel för ytterligare platser inom humaniora,
samhällsvetenskap och juridik till Högskolan i Halmstad,
2. att riksdagen beslutar att, inom föreslagen ram, anvisa
medel till platser för aspirantutbildning för invandrare med
akademisk utbildning till Högskolan i Halmstad.

Stockholm den 8 mars 1995

Ingegerd Sahlström (s)

Alf Eriksson (s)

Pär-Axel Sahlberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-03-08 Bordläggning: 1995-03-09 Hänvisning: 1995-03-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)