Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2013/14:Ub471 av Margareta Larsson m.fl. (SD)

av Margareta Larsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ledarskapsutbildning ska vara en integrerad del av lärarutbildningen.

Motivering

Skolan dras med stora problem när det gäller förmedlandet av kunskaper. Sverige rankas allt lägre i internationella jämförande studier. Vi anser att förmedlandet av kunskap till eleverna förutsätter att läraren är tydlig och besitter tillräcklig kompetens och tillräckliga kunskaper om sin roll som ledare och kunskapsförmedlare.

Regeringen har tidigare genomfört en reform för att utveckla lärarutbildningen, men vi anser att det behövs ytterligare fokus på ledarutbildning inom läraryrket. En tydlig och kompetent ledare har lättare att styra en grupp. Kontrollen av gruppen är enligt vår mening även en förutsättning för att kunna verka i en sådan miljö som skolan och samtidigt kunna förmedla kunskaper. En lärare som inte förmår agera som en ledare kommer aldrig att kunna få eleverna att ägna studierna i skolan något intresse.

Något som brukar tas upp som ett föredöme i ledarskapsutbildningar är försvaret och de utbildningar som tillhandahålls av Försvarshögskolan. Den har allt från små kurser till långa kurser som berättigar till högskolepoäng.

I dagsläget tycker vi, efter diskussioner med elever vid olika utbildningar, oss se att om man gör en jämförelse mellan exempelvis civilingenjörs- eller läkarutbildningar och lärarutbildningar är studietakten betydligt lägre vid den sistnämnda. Vi menar därför att eleverna vid lärarutbildningen kan, taget den lägre studietakten i beaktande, tillgodogöra sig en adekvat ledarskapsutbildning inom ramen för de högskolepoäng som i dag utgör lärarutbildningen.

Stockholm den 30 september 2013

Margareta Larsson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)