Lätt mc med B-körkort

Motion 2017/18:193 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behörighet att köra lätt mc med B-körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU har gett direktiv till samtliga medlemsländer att de själva får avgöra huruvida man får använda lätt MC på B-körkort eller inte vilket gjort att man i vissa EU-länder tillåter det inom respektive lands gränser. Att köra en lätt MC behöver inte vara någon nämnvärd skillnad från att köra bil eller för den delen moped. Att möjliggöra för fler att använda sig av lätt MC har flera positiva sidor. Det skulle innebära mindre biltrafik, inte minst i våra städer, vilket skulle göra att trafiken i stort skulle flyta på bättre. Det skulle minska avgasutsläppen och istället för att ensamma bilister skulle slippa köra en tom 5-mannabil.

 

För en erfaren bilförare är det inte svårt att manövrera en lätt MC och i likhet med många andra EU-medborgare bör dessa få möjligheten att köra lätt MC utan att ta ett nytt körkort. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag för att erfarna trafikanter med B-körkort ska få tillåtelse att även köra lätt MC.

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-25 Granskad: 2017-09-25 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)