Låt flyktingar som fått medborgarskap ändra sin ålder om den är fel

Motion 2017/18:1864 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur flyktingar som blivit svenska medborgare ska ges möjlighet att ändra sin ålder om den är fel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har det senaste decenniet givit asyl åt många tiotusentals ensamkommande flyktingar. Mellan åren 2002 och 2016 sökte över 64 000 personer som uppgav sig vara barn under 18 år asyl i Sverige, merparten de senaste åren. De allra flesta har eller kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd och därefter medborgarskap.

Under perioden ca 2011–2015 kastade Migrationsverket efter tryck från främst barnläkar- och advokatföreningar, som motsatte sig att medicinska åldersbestämningar gjordes, in handduken och slutade i praktiken att kontrollera ålder och godtog nästan genomgående den ålder som de asylsökande uppgav.

Detta insåg snabbt flyktingsmugglarna och asylsökande vuxna män mellan 20 och 30 råddes alltmer att ta sig till Sverige och där söka asyl som barn under 18, för att erhålla de betydande fördelar som tillkommer barn i asylprocessen.

Många tusen av dessa har enligt min uppfattning fått asyl som barn, personnummer som barn och har levt flera år på boenden för barn. Jag anser att detta är en rättsskandal, men som nu är historia.

Låt mig ge ett enda belägg för att min antalsbedömning är relevant, det finns många fler. Rättsmedicinalverket har nu sedan medicinska åldersbedömningar åter kommit igång under perioden mitten av mars till och med augusti 2017 bedömt 4 187 fall där den asylsökande inte kunnat styrka sin uppgivna ålder under 18. Av dessa bedömer Rättsmedicinalverket att 83 % (3 475) är över 18 år och äldre. Därtill är det så att verket har en säkerhetsmarginal på 1–2 år plus 20 %, dvs de som bedömts vara över 18 har i praktiken bedömts vara 19–20 år eller mer.

Många tusen nya svenska medborgare det senaste decenniet har alltså i sina pass och personnummer en ålder som är ca 2 till 5 till 10 år fel, eller i enstaka fall än mer fel. Detta är naturligtvis inte bra och det kommer t ex när man närmar sig pensionsåldern att innebära att man går i pension vid 67–77 år eller i några fall mer. Detta är inte rimligt för vare sig berörda svenskar eller den svenska staten.

Naturligtvis var det fel av dessa som sökte asyl att uppge fel ålder för att uppnå fördelar och säkrare få asyl och få ta hit sina anhöriga, men de var i en utsatt situation och råddes att uppge fel ålder. Huvudansvaret för att detta kunnat ske åvilar enligt min uppfattning den statliga myndighet som skulle ha kontrollerat uppgiven ålder men som svek sitt tjänsteansvar och avstod från att göra de medicinska åldersbedömningar som av rättsäkerhets- och likabehandlingsskäl är helt nödvändiga.

De som nu är svenska medborgare men har pass med fel ålder hade sannolikt i de flesta fall ändå fått asyl, och deras svenska medborgarskap är nu ett faktum som inte går att ändra, eller ska ändras.

Däremot anser jag att svenska staten genom regering och riksdag nu ska ge alla de som har fel ålder i sina pass och som vill få sin rätta ålder istället i sina personnummer och pass en möjlighet att under en begränsad tid framställa en begäran om detta, som naturligtvis ska granskas av berörda myndigheter och där de som kan göra en annan ålder sannolik ska erhålla den nya och riktiga åldern utan några efterräkningar.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att regeringen bör utreda hur flyktingar som blivit svenska medborgare ska ges möjlighet att ändra sin ålder, om den är fel.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)