med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och se över bristen på ordinarie tillsynsorgan för verksamheter vilka är föremål för omfattande ärendehantering hos JO.

Motivering

När konstitutionsutskottet behandlade JO:s ämbetsberättelse för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 konstaterade utskottet att JO flera år i rad hade uppmärksammat riksdagen på det faktum att det inom flera viktiga samhällsområden saknas ordinära tillsynsorgan. Utskottet konstaterade då att det här handlar om verksamheter som är av stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska förhållanden: socialförsäkringarna och kriminalvården. Bristen på ordinarie tillsynsorgan inom dessa områden är, med JO:s och utskottets ord, ”närmast häpnadsväckande”.

Det är problematiskt att så betydelsefulla områden som de ovannämnda – därtill kommer exempelvis delar av Migrationsverkets verksamhet – saknar något ordinarie tillsynsorgan. JO:s arbetsbelastning har således under en följd av år ökat, inte minst på grund av tillströmningen av tillsynsärenden inom de ovannämnda områdena. JO ägnar alltför stor del av sin verksamhet åt ärenden som borde behandlas i ett annat sammanhang.

Följden av detta är att JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan under riksdagen äventyras, eftersom tiden inte räcker till för att JO ska kunna fullgöra denna uppgift på det sätt som är meningen.

I samband med behandlingen av JO:s ämbetsberättelse för perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 kan det konstateras att JO fortfarande ägnar alltför stor del av sin tillsyn åt denna typ av ärenden. Dock bör det i sammanhanget noteras att ärendetillströmningen inom ett av dessa områden – socialförsäkringen – faktiskt har minskat dramatiskt. JO konstaterar i denna del att utvecklingen är glädjande och att det minskade antalet ärenden tyder på att Försäkringskassan håller på att få kontroll över sina handläggningsproblem. Samtidigt uttrycker JO att det stora antalet klagomålsärenden medför att utrymmet för inspektioner minskar.

Vi menar att det i längden inte är rimligt att belasta Riksdagens ombudsmän med denna typ av tillsynsärenden. I synnerhet med tanke på hur viktiga de samhällsområden är som berörs är tillsynsorgan av utomordentlig vikt – ytterst handlar detta om rättssäkerhet för den enskilde.

Stockholm den 30 november 2011

Per Bill (M)

Karin Granbom Ellison (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Tuve Skånberg (KD)

Andreas Norlén (M)

Lars Elinderson (M)

Karl Sigfrid (M)

Kajsa Lunderquist (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-12-01 Bordläggning: 2011-12-01 Hänvisning: 2011-12-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)