Järnvägslinjen Nässjö-Falköping

Motion 1992/93:T515 av Åke Gustavsson och Catarina Rönnung (s)

av Åke Gustavsson och Catarina Rönnung (s)
En ringlinje på sträckan Stockholm--Nässjö--
Falköping--Stockholm bör skapas snarast för trafik med X
2000-tåg. I en första etapp krävs totalt 100 miljoner kronor
i investeringar på sträckan Nässjö--Falköping. I en andra
etapp bör noga prövas att göra denna sträcka dubbelspårig
för att öka tillgängligheten.
En målmedveten satsning på rälsbunden trafik är ett
viktigt välfärdspolitiskt mål. Flera viktiga arbeten har
påbörjats vad gäller satsningar på stora järnvägsprojekt.
Dessa är väsentliga och välkomna. Satsningar på
järnvägssystemet i Mälardalen och satsningarna på delar av
utbyggnaden av västkust- och ostkustbanorna är exempel
på detta. Utöver dessa stora investeringar kan
framkomlighet, tillgänglighet och komfort öka väsentligt på
andra bandelar, men då till förhållandevis ringa kostnader.
Ett sådant exempel är förbindelsen Nässjö--Falköping.
Denna sträcka är av strategisk betydelse för utvecklingen av
trafiken på såväl södra som västra stambanan. Inom
Jönköpings län sker dessutom målmedvetna satsningar på
järnvägen, främst genom länstrafikens försorg. Härutöver
pågår byggnation av ett resecentrum i Nässjö, som i hög
grad kommer att öka servicenivån för kollektivresenärer.
En modernisering av sträckan Nässjö--Falköping bör ske
omgående. En rad förberedelser är redan vidtagna så att
arbetet kan påbörjas redan nästa budgetår. Delsträckan
Nässjö--Jönköping har för statens del ett investeringsbehov
på omkring 25 miljoner kronor. Investeringarna innefattar
då bl.a. uträtning av kurvor och ändringar av signalsystem
och annan teknisk utrustning. Detta arbete bör följas upp
med en satsning på sträckan Jönköping--Falköping, då till
en merkostnad av 75 miljoner kronor.
Alla skäl talar för att ovanstående investering bör
komma till stånd omgående.
Genom den föreslagna investeringen kan banan göras
tillgänglig för X 2000-tågen, varvid sträckningen då blir
Stockholm--Nässjö--Falköping--Stockholm. Härigenom
skapas en ringlinje motsvarande Mälardalsprojektet och
järnvägen blir ett än mer attraktivt alternativ för i första
hand persontrafiken. En andra etapp i utbyggnaden bör
förberedas genom att noga pröva en utbyggnad till
dubbelspår på sträckan Nässjö--Falköping. Dessa åtgärder
bör ha en hög prioritet i ett program för målmedvetna
satsningar på riksplanet för rälsbunden trafik.
Genom att högre hastighet och ökad säkerhet kan
uppnås bidrar naturligtvis detta också till att göra tåget till
ett än mer attraktivt alternativ i den regionala trafiken.
Beslut bör därför fattas så att investeringar för hela sträckan
Nässjö--Falköping kan påbörjas redan under nästa
budgetår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att av anslaget under C 3. Nyinvesteringar i stomjärnvägar
(budgetpropositionen bil. 7) 100 000 000 kr bör disponeras
för investeringar på sträckan Nässjö--Falköping,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en ringlinje på sträckan
Stockholm--Nässjö--Falköping--Stockholm,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om dubbelspår på sträckan Nässjö--
Falköping.

Stockholm den 20 januari 1993

Åke Gustavsson (s)

Catarina Rönnung (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)