Investeringar i E20

Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera en fortsatt utveckling av E20 samt möjligheten att bygga cykelväg i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 inryms en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Det är viktigt att en fortsatt utveckling av E20 finns med i framtida planer för att slutligen göra denna hårt trafikerade Europaväg till 4-fältsväg med motorvägsstandard. I samband med utbyggnaden bör också möjligheten att anlägga cykelväg parallellt med vägen undersökas.

”Dödens väg”

För Skaraborgs del pågår arbetet med etappen förbi Hova, medan övriga etapper inleds inom några år. Detta är oerhört viktigt för att öka framkomligheten på E20 samt minska olycksrisken på vad som ofta kallats för ”dödens väg”. De investeringar som behöver göras handlar om 4-fältsväg, dvs. minst två filer i båda riktningarna. Att en av landets större och hårt trafikerade Europavägar inte håller önskvärd standard och under en lång följd av år åsidosatts är hämmande för utvecklingen i de områden som är beroende av E20 som transportled för såväl människor som gods. Därför är det viktigt att man i samband med de investeringar som nu görs ser till att kunna göra hela sträckningen som en 4-fältsväg.

Cykelväg

Vid dessa utbyggnader är det lämpligt att också undersöka möjligheten att anlägga cykelväg utmed de delar som nu byggs ut, för att i en förlängning komplettera med möjlighet till cykelväg utmed hela sträckningen mellan Göteborg och Stockholm. För väldigt många är cykeln såväl ett viktigt transportmedel som en motionsform. För andra är det ett behagligt sätt att njuta av vårt land under semestern. När nya vägar anläggs eller rustas upp är det viktigt att man tar hänsyn också till cyklisterna och skapar en säker trafikmiljö för alla på vägen. När nu E20 ska byggas ut under de kommande åren ser vi det som naturligt att man också tar hänsyn till cyklisterna och tittar på förutsättningarna att anlägga cykelväg utmed de vägsträckor som nu byggs ut. I en förlängning bör ambitionen vara att man ska kunna färdas tryggt på cykel hela sträckan mellan Göteborg–Stockholm.

 

 

Monica Green (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)