Inrättande av en förenklingskommission

Motion 2021/22:1645 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en förenklingskommission och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser innovationskraften för att ställa om samhället mot fossilfrihet går fortare än vi någonsin kunnat förutse och det gäller inom alla områden transport, tung industri, miljöteknik för att nämna några. Samtidigt jobbar vi med regelverk som tillhör gårdagen och som inte är anpassade för morgondagens teknik. Dagens system är både för långsamma i sina prövningsprocesser samtidigt som reglerna inte är anpassade för den nya tekniken som kommer. Det gäller både i sin utformning men också i den kompetens som finns hos de olika expertmyndigheterna. Istället för att pröva om en elsparkcykel är en cykel eller en moped och ägna avsevärd tid åt att utreda det behöver Sverige ta ledarrollen även i regelarbetet. Målstyrningen behöver öka och de tekniska aspekterna läggas mindre fokus vid.

En förenklingskommission behöver inrättas för att skynda på de regelförenklingar som är nödvändiga för att möjliggöra all den nya teknik och innovation som idag tas fram i Sverige av vårt näringsliv. Detta för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål och samtidigt gynna svensk industri som ligger bakom många av de gröna innovationer som sker i världen idag.

En förenklingskommission för en grön framtid kan bestå av jurister från både myndigheter och regeringskansli. Kommissionen roll blir att utveckla ny lagstiftning och regelförenkla i befintliga regelverk i samverkan med näringslivet för att ha en regelutveckling som är snabb och enkel men också säkerställer andra mål såsom säkerhet och miljökrav. Kommissionens uppdrag blir att snabbutreda och ta fram lag- och författningsförslag som sedan går in i den normala beslutsprocessen för lagstiftning men kan göra det på en betydligt kortare tid. Detta bör också göras i en gemensam process med myndigheternas regelutveckling för att säkerställa samordning och undvika fördröjning. Myndigheter bör samtidigt få skarpa krav på sig att själva ta fram förslag på regelverk som kan förenklas och slopas inom det egna ansvarsområdet. Målet om att minska administrationen med 25% bör återuppväckas.

Sverige riskerar idag att hamna långt efter i utveckling av ny teknik på grund av långa regel- och tillståndsprocesser trots att mycket av de gröna innovationerna uppstår just här. För att säkerställa att vi når klimatmålen och samtidigt behåller svensk industris konkurrenskraft genom innovation behöver svensk regelprocess utvecklas i parallellt avseende hastighet, kompetens och samverkan.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)