Inkludering av de vilda djuren i djurskyddslagen

Motion 2022/23:1252 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införliva viltlevande djur i samma djurskyddslag som de djur som hålls av människan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I 1 kap. 2 § djurskyddslagen anges att lagen endast avser djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur. Övriga viltlevande djurarter omfattas inte av djurskyddslagen. Detta innebär att de viltlevande djuren inte har ett lika starkt rättsligt skydd som de djur som hålls av människan. I 2 kap. djurskyddslagen om allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras ingår till exempel grundläggande djurskyddskrav som förbud att skada djur, villkor för försäljning och transport av djur. Några liknande krav finns inte i lagen för viltlevande djur. Däremot är det enligt brottsbalken förbjudet att med uppsåt eller grov oaktsamhet plåga djur oavsett om det är ett tamdjur eller viltlevande djur. Detta träffar alltså inte handlingar som inte är minst grovt oaktsamma och heller inte underlåtenhet att agera i situationer då detta innebär att djur riskerar att utsättas för lidande.

Om viltlevande djur omfattades av djurskyddslagen skulle det falla sig mer naturligt att exempelvis ställa krav på mer djurskyddsanpassade jakt- och fiskemetoder, infrastrukturåtgärder för att förebygga viltolyckor samt eftersöksåtgärder i fler fall då djur skadats i trafiken. Enligt den finska djurskyddslagen omfattas alla djur (inklusive viltlevande djur).

Likaså omfattar den polska djurskyddslagen samtliga djur, vilken även innefattar ett separat kapitel om skyddet av viltlevande djur i sin egenskap av nationellt värde. Norge har också en djurvälfärdslag som inbegriper i huvudsak alla djur såsom: däggdjur, fåglar, reptiler, fisk och andra havslevande arter samt bin. Storbritannien har en djurskyddslag för alla vilda däggdjur, vilken ska skydda djuren från människors grymhet. Det varierar mellan länderna om vilket begrepp som används, djurskydd eller djurvälfärd, men grunden är densamma dvs. att skydda och visa respekt för alla levande djur.

 

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

Marielle Lahti (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Camilla Hansén (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)