Infrastrukturen i Kalmar län

Motion 2009/10:T488 av Håkan Juholt och Krister Örnfjäder (s)

av Håkan Juholt och Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera behovet av investeringar i infrastrukturen i Kalmar län.

Motivering

Satsningar på infrastrukturen i sydöstra Sverige är en satsning på ekonomisk tillväxt och utveckling i hela landet samt grunden till en fördjupad integration med länderna kring Östersjön.

Regionförstoring och utvidgade arbetsmarknadsregioner är populära begrepp. Det ska givetvis inte bara diskuteras i storstadsområden utan i lika hög grad i Kalmar län. De tre residenskommunerna Kalmar, Växjö och Karlskrona måste knytas närmare varandra. Den norra länsdelens kontakter med Östergötland, bl.a. Linköping, måste stärkas.

För att regionförstoringen ska bli framgångsrik krävs det goda kommunikationer. E22 är livsnerven i Kalmar län som binder samman trafiksystemen i sydöstra och södra Sverige samt östra Europa. Vägen har allt för låg standard med hastigheter mellan 30 km/tim och 110 km/tim. Vägen löper rakt igenom flera samhällen eller delar dem mitt itu. Tunga lastbilar dundrar förbi uteplatserna. Cyklisterna kör farligt nära den stressade pendlaren.

E22 måste i hela sin sträckning, Trelleborg–Norrköping, ha en standard som medger säker 110-trafik. Regeringen har i budgetförslaget anslagit 560 miljoner kronor till diverse vägprojekt, mitträcken, cykelvägar m.m. till landets sydöstra del. Det är långt ifrån tillräckligt. Insatserna på E22 genom Kalmar län behöver därför prioriteras upp för att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och för att förbättra miljön kring E22.

Tillgängligheten till Köpenhamn, Kastrup och Malmö med deras utbud av arbetstillfällen, utbildningscentrum och näringsliv är viktig för det lokala näringslivet och länsinvånarna för att åstadkomma en positiv regional utveckling. Det behövs en successiv upprustning och modernisering av järnvägsnätet i sydöstra Sverige för såväl gods- som persontrafik.

Kust-till-kust-banan binder samman de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona. För att utveckla arbetsmarknads- och högskoleregionen behöver de satsningar som redan är beslutade för banan snarast genomföras. På kort sikt handlar det om minst två mötesstationer.

Regeringen har aviserat pengar till upprustningen av sträckan Emmaboda–Karlskrona, men det behövs också en ombyggnad av bangården i Nybro på sträckan Kalmar–Växjö.

Man har idag nått kapacitetstaket på banan mellan Kalmar och Alvesta. Utöver dagens trafik finns det behov av 5–10 dubbelturer på sträckan för persontrafik, men också utrymme för mer godstrafik.

Moderna och snabba järnvägstransporter är nödvändiga även i de norra länsdelarna. Behovet av att förstora arbetsmarknadsregionen och möjligheterna att studera kan bara tillgodoses genom en väl utvecklad järnvägstrafik. Stångådalsbanan och Tjustbanan behöver därför elektrifieras och moderniseras för att öka tillgängligheten till Linköping och Jönköping samtidigt som behovet av godstransporter på järnväg kan tillgodoses.

Kalmar län är ett län som har många besökare, främst under sommarmånaderna. Detta medför att det finns ett stort behov av separata vägar för bilar och cyklar i många delar av länet, inte minst på Öland.

En annan angelägen åtgärd är att bygga ut trafiken med både färja och flyg mellan sydöstra Sverige och länderna runt Östersjön. Den befintliga Gotlands­trafiken via Oskarshamn och norra Öland behöver utvecklas, samtidigt som trafiken till Baltikum uppmuntras. Detta är ange­läget inte minst med tanke på den växande turistnäringen.

Oskarshamns hamn har stor bredd i utbudet och elva meters djup. Det är angeläget att Oskarshamns hamn prioriteras som strategisk nod i godstransportsystemet.

Flygtrafiken från Kalmar och Oskarshamn är oerhört viktig för det lokala näringslivet. Att snabbt kunna nå Stockholm och Köpenhamn, men i lika stor utsträckning att besökare ska kunna nå vårt län, är avgörande för det lokala och regionala näringslivets utveckling. Bra flygförbindelser är viktiga då tågförbindelserna med Stockholm är dåliga. Det finns även behov av dagliga förbindelser med kontinenten för regionens företag och anställda. Staten borde i större utsträckning medverka till att ta ansvar för denna nödvändiga livsnerv.

För turistföretagare har också det mindre vägnätet stor betydelse för att kunna ta emot besökare alla tider på året. De är också beroende av fortsatt utbyggnad av bredbands- och mobiltelefonnätet till hela landet.

Kollektivtrafiken måste göras mera lättillgänglig och attraktiv för att fler ska välja den som ett alternativ för sina arbetsresor. Resorna måste bli snabbare och säkrare för att utgöra ett alternativ. För att underlätta byten mellan olika trafikslag byggs nu lokala knutpunkter i länet. Samordningen mellan bebyggelse, trafik- och kollektivtrafikplanering måste förbättras.

För många är landsbygden en attraktiv miljö att bo i. Landsbygden skulle kunna locka många fler med bättre förutsättningar för arbete, kommunikationer och service. Vi anser att det behövs en nationell strategi för en hållbar landsbygdspolitik.

Morgondagens fordonsbränsle kommer i stor utsträckning vara sådant som vi producerar i skogen och på åkern. De gröna näringarna kommer att vara viktiga för framtida högteknologisk energiproduktion.

På samma sätt måste fordonsparken ställas om. Oljetillgången kommer att minska och oljan bli dyrare. Oljeberoendet måste brytas. Därför måste bilar, bussar och lastbilar drivas med alternativa bränslen. Attityderna behöver förändras så att fler pendlare väljer fossilbränslefria resalternativ för sina resor. I Kalmar län finns idag en bred kompetens inom jord- och skogsbruket vad gäller att använda våra naturresurser på ett mer lönsamt sätt. Vi vill att det startas inhemsk produktion av miljövänliga drivmedel i länet, att regeringen uttalar stöd för detta och bidrar genom ett partnerskap.

Stockholm den 5 oktober 2009

Håkan Juholt (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)