i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:155 med förslag till kreditupplysningslag.

Motion 1973:2118 av herr Börjesson i Glömminge m. fl.

av herr Börjesson i Glömminge m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motioner nr 2118—2124 år 1973

Mot. 1973

2118-2124

Nr 2118

av herr Börjesson i Glömminge m. fl.

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:155 med förslag till
kreditupplysningslag.

Vi hälsar denna lagstiftning med tillfredsställelse, eftersom den
kommer att innebära ett ökat skydd för den personliga integriteten. Det
är dock beklagligt att inte lagstiftningsåtgärderna på detta område
samordnats med den förestående regleringen av inkassoverksamheten.
Kreditupplysnings- och inkassoverksamhet bedrivs i dag ofta av samma
företag, och det hade därför varit praktiskt om en reglering av båda
verksamheterna skett samtidigt.

Som föredraganden framhållit föreligger det i dagens samhälle ett
behov av kreditupplysningsverksamhet. För att inte kreditgivningen skall
hämmas och riskerna för kreditförluster bli alltför stora är det nödvändigt
att kreditgivarna har ett gott underlag för sin kreditbedömning.

Det är också av intresse såväl för de kreditsökande som för
kreditgivare och kreditupplysningsföretag att verksamheten fungerar
smidigt, att de uppgifter som lämnas är korrekta och att kostnaderna kan
hållas nere så mycket som möjligt. De avvägningar som gjorts i
propositionen mellan behovet av en utförlig information till kreditgivarna
och integritetsskyddet för de kreditsökande förefaller i huvudsak
tillfredsställande.

Enligt 11 § skall, om personupplysning lämnas på annat sätt än genom
offentliggörande i tryckt skrift, skriftligt meddelande om upplysningens
innehåll samtidigt lämnas kostnadsfritt till den upplysningen avser.

För den enskildes möjlighet att kontrollera riktigheten i de uppgifter
som lämnas ut om honom och för att ge honom reella möjligheter att
åstadkomma rättelse av felaktiga uppgifter samt att i förekommande fall
begära skadestånd är denna paragraf av stort värde.

Det kan dock ifrågasättas om inte skyldigheten att sända kopia på
innehållet i utlämnad upplysning skulle kunna begränsas något utan att
fördenskull integritetsskyddet och kontrollmöjligheterna försämras. Det
kan inte uteslutas att det hos många människor kommer att väcka
irritation om antalet meddelanden från kreditupplysningsfirmor blir
alltför stort eller kommer alltför ofta.

För att undvika detta och samtidigt också hålla kostnaderna för
kreditgivarna nere något kunde man tänka sig att § 11 modifierades
något. En tänkbar väg kunde vara att undantag från skyldigheten att
lämna meddelande till den kreditsökande fick göras om denne under de
senaste 30 dagarna tillställts meddelande angående upplysning av samma
innehåll.

Undantag från huvudregeln torde också kunna göras i de fall

1 Riksdagen 1973. 3 sami. Nr 2118-2124

Mot. 1973:2118

2

kreditupplysningsbyråns svar till kreditgivaren endast innehåller meddelande
om att efterfrågad person ej finns registrerad hos byrån.

I övergångsbestämmelserna sägs att om någon före ikraftträdandet
börjat bedriva kreditupplysningsverksamhet, som enligt lagen inte får
bedrivas utan tillstånd, får verksamheten, under förutsättning att ansökan
om tillstånd göres före den 1 januari 1975, bedrivas utan tillstånd till dess
ansökan slutligt prövats.

Det framgår dock inte av övergångsbestämmelserna hur de kreditupplysningsföretag
skall förfara som vid lagens ikraftträdande i sina register
har uppgifter av det slag som enligt 6 och 7 §§ ej får insamlas, lagras eller
lämnas ut utan att datainspektionen givit sitt tillstånd därtill.

För att inte förorsaka kreditupplysningsföretagen stora olägenheter
under tiden mellan lagens ikraftträdande och datainspektionens prövning
av dispensansökan beträffande 6 och 7 §§ bör även denna situation
regleras i övergångsbestämmelserna.

Det kan lämpligen ske genom att den som i sina register har uppgifter
av sådant slag som kräver datainspektionens medgivande, om man ingett
dispensansökan före lagens ikraftträdande, tillåts använda uppgifterna
intill dess att datainspektionen hunnit ta ställning till dispensfrågan.

Det torde få ankomma på utskottet att utarbeta erforderlig lagtext.

Med hänvisning till det anförda hemställes

att riksdagen vid sin behandling av propositionen 1973:155
beslutar

1. att en modifiering sker beträffande § 11 i enlighet med
motionens förslag,

2. att i övergångsbestämmelserna även intas regler för dispens
från 6 och 7 §§ kreditupplysningslagen.

Stockholm den 20 november 1973

FRITZ BÖRJESSON (c)
i Glömminge

KARL GUST. H. BOO (c) IVAN SVANSTRÖM (c)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.