Höghastighetsbana och sträckan Järna–Linköping

Motion 2010/11:T222 av Liselott Hagberg och Karin Granbom Ellison (FP)

av Liselott Hagberg och Karin Granbom Ellison (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera planeringen för höghastighetsbanor i Sverige på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringen av höghastighetsbanor bör följa Utredningen om höghastighetsbanors förslag till etappindelning, där sträckan Järna–Linköping, den s.k. Ostlänken, finns med i etapp 1.

Motivering

Dagens järnvägsnät med befintliga stambanor planerades och började byggas i mitten av förförra seklet. De byggdes för dåtidens behov. Sedan dess har mycket hänt. Arbetsmarknadsregionerna har vidgats. Antalet människor som pendlar stiger hela tiden. Befolkningen ökar och kommer att fortsätta öka, främst i storstadsnära regioner. Sverige står i och med detta inför ett viktigt vägval när det gäller framtidens infrastruktursatsning. Det handlar om att genom dagens beslut möta framtidens utmaningar.

I mitten av september 2009 presenterades regeringens utredning om höghastighetsbanor i Sverige. Utredarens uppdrag bestod i att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Analyser har genomförts om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar för ett utvecklat transportsystem med förbättrad kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet. Det ingick även i uppdraget att studera kostnader och finansiering av en eventuell utbyggnad samt att föreslå en översiktlig sträckning och eventuell etappindelning.

Utredaren har kommit till slutsatsen att höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och utbyggnad av stambanorna. Enligt förslaget bör separata höghastighetsbanor för persontrafik byggas på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

Det är angeläget att regeringen intensifierar planeringen för byggandet av höghastighetsbanor på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg, samt att planeringen följer den av utredaren föreslagna etappindelningen, där sträckan Järna–Linköping, den s.k. Ostlänken, finns med i den första etappen.

Ostlänken innebär möjligheter till kraftfull tillväxt, vidgad arbetsmarknad och vidgade studie- och bostadsmarknader. Berörda kommuner, landsting och regionförbund har sedan lång tid tillbaka markerat betydelsen av Ostlänken genom att, under flera år, samarbeta för att påskynda byggandet.

Stockholm den 20 oktober 2010

Liselott Hagberg (FP)

Karin Granbom Ellison (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)