Frågor om våldsutsatthet

Motion 2021/22:2155 av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)

av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att öka antalet frågor om våldsutövning och våldsutsatthet vid möten mellan myndighetspersoner och brukare respektive hälso- och sjukvården och patienter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort mänskligt lidande och även kostar samhället stora resurser varje år. Det är viktigt att politiska åtgärder genomförs för att upptäcka våldsutsatta och förövare så åtgärder kan sättas in.

En viktig åtgärd för att upptäcka våldet är att ställa frågor om våld till såväl potentiella förövare som brottsoffer. Dessa personer kan emellanåt ha kontakt med sjukvård eller socialtjänst och där finns möjligheten att göra en insats för att upptäcka våldet. Regeringen gav 2015 Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga frågor som ställs inom dessa områden. Uppföljningar har visat att få frågor ställs om barns utsatthet inom LSS-verksamhet. Detta är problematiskt då det finns särskilt utsatta personer inom den målgruppen. Detta gäller även äldre personer som också löper stor risk att bli utsatta för våld då dessa kan befinna sig i utsatt position till en eller flera familjemedlemmar.

Den som slår, blir slagen eller på annat sätt blir utsatt för eller utövar psykisk misshandel berättar sällan självmant om detta. Därför är det av största vikt att det ställs frågor från människor i deras omgivning som kan fånga upp dessa personer. Det är därför värt att se över fler områden inom myndigheter och hälso- och sjukvård där frågorna inte ställs alls eller behöver ställas i högre utsträckning. Målet bör vara att frågorna ställs i högre utsträckning, inom fler områden som utsatta grupper har kontakt med och att personalen har trygga rutiner för att hantera upptäckten av våld. Långsiktighet är viktigt för att detta arbete ska ge resultat. Det är även viktigt att myndigheterna samverkar, varför uppdraget om detta gavs 2019 från regeringen till fem olika myndigheter.

Åtgärder för att fler frågor ställs behövs för att kunna upptäcka våld och rädda liv.

Sanne Lennström (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)