Förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning

Motion 2010/11:A326 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning.

Motivering

En av grundpelarna i svensk demokrati är att människor engagerar sig i samhällsfrågor fackligt och politiskt. Att bli utsedd av medborgare till ett förtroendeuppdrag är bland det finaste man kan vara med om. Därför måste alla ges förutsättningar att kunna ta emot ett förtroendeuppdrag. En viktig förutsättning är att de förtroendevalda inte förlorar ekonomiskt för sitt engagemang.

Så har blivit fallet med de förändringar i arbetslöshetsersättningen som regeringen har genomfört. De nya reglerna innebär att människor med förtroendeuppdrag riskerar att gå miste om a-kasseersättning den dag han eller hon blir arbetslös. Politiska uppdrag som utgör mindre än 40 procent av en heltid och fackligt arbete på avdelningsnivå utanför den egna arbetsplatsen jämställs inte med förvärvsarbete.

Om exempelvis en person som jobbar 20 procent på sitt ordinarie jobb, 40 procent med facklig verksamhet utanför den egna arbetsplatsen och 40 procent med politiska uppdrag skulle bli arbetslös, skulle personen ifråga i det närmaste stå helt utan försörjning på grund av att endast de 20 procent som personen har jobbat på sitt ordinarie arbete är a-kassegrundande. Detta är ur ett demokratiskt perspektiv oacceptabelt. Systemet innebär stora begränsningar för människor i arbetsför ålder att engagera sig fackligt och politiskt. Därför måste regeringen se över möjligheterna att frånvaro från anställningen som är kopplad till ett förtroendeuppdrag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen.

Stockholm den 22 oktober 2010

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)