Försvarsmaktens hundtjänstenhet och hundavelsstationen i Skellefteå

Motion 2009/10:Fö221 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hundavelsstationen i Sollefteå.

Motivering

År 2005 gjordes en utredning ”Hundgöra – att göra hundar som gör nytta” (SOU 2005:75).

Utredningen föreslog bland annat att staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. Vidare föreslog utredningen att ett avelsprogram upprättas och att regeringen skall skapa en organisation som ansvarar för detta.

Försvarsmaktens hundstjänstenhet (FHTE) har en av sina avdelningar belägen i Sollefteå, Hundavelsstationen. Enligt regeringsbeslut den 20 februari 2003 skall Försvarsmakten lokalisera den avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov av tjänstehundar till Sollefteå. Staten finansierar och ansvarar för tjänstehundsverksamheten som idag finns inom flera olika sektorer i samhället, bland annat polisen, tullen, försvaret och som ledarhundar till synskadade.

Etableringen påbörjades 2004 och avdelningen påbörjade avelsarbetet med eget avelsmaterial 2005. Tiden för uppbyggnad av en avelsbas på cirka 80 tikar och cirka 15 hanhundar beräknades till fem år. Volymen på avelsmaterialet krävs för att kunna sluta populationen utan att inavelsgraden påverkas negativt. En sluten population är nödvändig för att på sikt säkerställa kvaliteten på tjänstehundar.

Avdelningen i Sollefteå ansvarar för avelsplanering, valpning och ansvar för valpar fram till test. Uppdraget innefattar även rekrytering av fodervärdar, placering av hund hos fodervärd samt support under tiden hunden är placerad hos fodervärd. När hunden är 15–18 månader gammal sker ett lämplighetstest. I samband med detta övergår ansvaret till enheten i Märsta där grunddressyr av godkända hundar sker.

I april 2009 tillsattes återigen en ny utredning som ska utvärdera om det nya systemet för upphandling och placering av ledarhundar som trädde i kraft den 1 januari 2006 har fått avsedda effekter. Den ska också kartlägga vilka åtgärder som har vidtagits eller vidtas för att stimulera privata uppfödare att avla fram hundar som är lämpliga som tjänstehundar. Utredningen ska också analysera vilka incitament och vilket stöd som eventuellt kan behövas för att få privata hunduppfödare att driva avel med och föda upp tjänstehundsämnen samt lämna förslag till hur ett system för att stödja och främja privat avel och uppfödning ska utformas.

Avdelningen i Sollefteå har idag ca 15 anställda. Eftersom verksamheten har stor betydelse för det svenska samhället är det viktigt att staten garanterar fortsatt verksamhet i Sollefteå. Verksamheten är angelägen av sociala och samhällsekonomiska skäl, men behövs också av regionalpolitiska skäl. Försvarsmakten har varit och är en viktig arbetsgivare i en liten inlandskommun.

Med anledning av ovanstående bör regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att vara huvudman för tjänstehundsförsörjning enligt SOU 2005:75 med fortsatt etablering i Sollefteå.

Stockholm den 1 oktober 2009

Eva Sonidsson (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)