Förhindra stölder på landsbygd och företag, tillåt övervakningskameror

Motion 2017/18:1786 av Staffan Danielsson och Kristina Yngwe (båda C)

av Staffan Danielsson och Kristina Yngwe (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för företagare som anser övervakningskameror nödvändiga för att förhindra stölder av fordon och maskiner att kunna sätta upp sådana och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det sker omfattande stölder av skogs- och entreprenadfordon och lantbrukstraktorer över hela landet, både av hela maskinen, av viktiga delar och av dieseltankar och drivmedel.

Stölder sker också i verkstäder och maskinhallar och på gårdsplaner i både lantbruksföretag och andra verksamheter. Trots omfattande försiktighetsåtgärder så fortsätter stölderna.

Det är i dagsläget svårt att få tillstånd att sätta upp övervakningskameror för att skydda sina fordon och maskiner, oavsett om dessa finns på arbetsplatsen i skog och mark eller vid företaget. Motivet för att inte få sätta upp övervakningskameror är att dessa hotar integriteten för de som kan passera förbi.

Det är uppenbart att polisens resurser inte alls räcker till för att förebygga dessa stölder. I utredningen En ny kameraövervakningslag (SOU 2017:55) föreslås att kameraövervakning inom jordbruk och skogsbruk ska vara tillåtet, utan krav på tillstånd eller anmälan.

Vi anser att lagstiftningen bör ändras så att företagare som bedömer det nödvändigt att förstärka skyddet av sin egendom enligt ovan ska kunna göra det utan att söka tillstånd, förutsatt att man t ex sätter upp tydliga skyltar som varnar för att området är kameraövervakat.

Vår bedömning är att företagarnas rätt att skydda sina fordon och inventarier väger tyngre än intresset för att inte bevakas då risken för integritetsintrång torde vara mycket begränsad med tanke på var fordon och maskiner normalt står uppställda.

Staffan Danielsson (C)

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)