Förenkla administrationen för företag - en uppgift en gång

Motion 2021/22:115 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur de uppgifter företag lämnar till staten kan användas gemensamt för att företag ska slippa dubbelarbete med uppgiftslämning till flera myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företag och företagare är grunden till en stor del av Sveriges välfärd. Att driva företag ska vara lätt och det ska vara lätt att göra rätt. Så ser det tyvärr inte ut idag. Företagare krävs på en administrativ börda av staten som är långt ifrån rimlig. Dessutom är statens olika myndigheter inte sammankopplade och systemen pratar inte med varandra, vilket gör att företagares arbetsbelastning i att serva staten med uppgifter upptar alltför stor del av det som borde kunna vara framåtsyftande och utvecklande arbete i företaget för att skapa arbetstillfällen och tillväxt istället för dubbelarbete med dokumentation och tillba­kablickar. Med en statlig modern organisation bör ett företags uppgifter lämnas en gång för att sedan hämtas ur databasen för de myndighetsuppgifter som behöver administre­ras. En väg in, en uppgift lämnad och därefter multipel användning för att hantera statens behov av information.

För att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt på en större marknad, för att vi ska ha företag som sysselsätter sig med det som ger arbete och tillväxt och för att leva upp till kraven på en modern digitaliserad myndighetsvärld är det hög tid att Sverige levererar sin del av minskad administrativ belastning på våra företag och därmed bidrar till företags möjlighet att bygga Sverige starkt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)