Fordonsskatten för motorcyklar

Motion 1999/2000:Sk652 av Lars Wegendal (s)

av Lars Wegendal (s)
Trafikbeskattningsutredningen har nyligen lagt sitt slutbetänkande Bilen,
miljön och säkerheten. I utredningen föreslås en enhetsskatt på 1 000
kronor för alla lätta fordon, det vill säga för motorcyklar, bensindrivna
personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.
Motivet för enhetsskatten sägs vara att den medför avsevärda förenklingar
samt att skillnaden i vägslitage mellan olika lätta fordon är obetydlig. Den
föreslagna enhetsskatten innebär en betydande fordonsskattehöjning för
motorcyklar. Idag är skatten 175 kronor. Samtidigt föreslår utredningen att
försäljningsskatten skall slopas. Den tas idag ut på motorcyklar, lätta bussar
och lätta lastbilar.
En motorcykel körs idag i genomsnitt 500-600 mil per år. Den säsong man
normalt använder motorcykeln är inte mer än 5 månader och under hela
perioden använder man sommardäck. Man kan bedöma att genomsnittsvikten
på ett ekipage är ca 300 kg som fördelas på två däck.
En personbil, en lätt buss och en lätt lastbil användes normalt året runt.
Vikten är 4 ggr högre, fordonet har 4 däck och enligt ny lagstiftning kan man
se det som troligt att man använder vinterdäck (ofta dubbade) i 5 månader.
Jag ser det som orimligt och omotiverat att höja fordonsskatten för
motorcyklar.
Trafikbeskattningsutredningen föreslår även att försäljningsskatten som tas
ut på motorcyklar skall slopas. Motivet för detta är att underlätta en ur miljö-
och trafiksäkerhetssynpunkt angelägen förnyelse av fordonsparken.
Jag delar denna synpunkt och konstaterar att det blir alltmer vanligt att nya
motorcyklar har katalytisk avgasrening.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att ej höja fordonsskatten för motorcyklar i
enlighet med Trafikbeskattningsutredningens förslag.

Stockholm den 27 september 1999
Lars Wegendal (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)