Förbud mot mikroplaster i hygien- och skönhetsprodukter

Motion 2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbud mot plastpartiklar i hygienartiklar och kosmetika bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Små plastpartiklar som används i hygien- och skönhetsprodukter orsakar stora problem i den marina miljön. Mikroplast i kroppsvårdsprodukter tillsätts bland annat för att uppnå en skrubbande effekt. De förekommer vanligen i storlekar från en millimeter i diameter ned till några nanometer. Partiklarna spolas ut i avloppet och reningsverken kan inte filtrera bort alla. Partiklarna drar åt sig gifter på sin väg genom reningsprocessen. När de spolas ut i hav och sjöar tas de upp i det marina ekosystemet och orsakar stor skada.

Ett växande antal vetenskapliga studier påvisar dessa skador. När till exempel plankton får i sig plastpartiklar istället för riktig föda uppstår en ”mättnad” som kan leda till att de inte söker annan föda. Andra studier visar att partiklarna kan skada djurens inre organ, orsaka inflammation och ha negativ påverkan på energilagring och reproduktion.

När nyckelarter i den marina näringsväven konsumerar mikroplast får de också i sig de eventuella bakterier, farliga kemikalier som används som tillsatser i plasten och andra gifter som ”fästs” på plastpartiklarna, vilket i sin tur kan leda till att gifterna ackumuleras i den marina näringsväven. Ju mindre partiklarna är, desto större är risken att de tränger in i djurens celler och vävnader.

Ackumulationen av mikroplast är särskilt svår för Östersjön. Anledningen är en kombination av två mycket långsamma processer, plastens nedbrytningstid i naturen och vattenutbytet i Östersjön. Detta gör att all plast som hamnar i havsmiljön förblir där under överskådlig tid.

Utifrån marknadsdata från Euromonitor (2015) om konsumtion och användande av kosmetik och kroppsvårdsprodukter i Östersjöns avrinningsområde beräknar Baltic Eye att omkring 130 ton polyetenpartiklar från dessa produkter spolas ut i hushållens avlopp varje år.

Partiklarna går att ersätta alternativt helt utesluta utan att produkternas funktion försämras. I bland annat Storbritannien och USA förbereder man nu ett förbud för dessa små plastpartiklar i hygien- och skönhetsprodukter.

Det finns ingen anledning för Sverige att vänta; förbud mot plastpartiklar i hygienartiklar och kosmetika bör införas omedelbart.

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)