Förbud mot halal- och kosherslaktat kött

Motion 2011/12:MJ461 av Richard Jomshof och David Lång (SD)

av Richard Jomshof och David Lång (SD)
SD141

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som halal- och kosherslaktats utan bedövning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kött från djur som halal- och kosherslaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i EU ska driva frågan att kött från djur som halal- och kosherslaktats utan bedövning ska märkas med en tydlig varningstext inom EU.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud mot obedövad halal- och kosherslakt inom hela unionen.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska lagstifta om att all mat som upphandlas via offentlig upphandling garanteras vara från djur som slaktats och avblodats i enlighet med svenska djurskyddsregler.1

1 Yrkande 5 hänvisat till FiU.

Motivering

Många svenskar får i dag kött på sin tallrik från djur som slaktats med vedervärdiga metoder, ofta helt utan att veta om det. Vad det handlar om är importerat kött från djur som halal- och kosherslaktats, vilket innebär att djuren avlivats och avblodats helt utan bedövning. Det är djur som lidit och känt ångest i ett utdraget dödsförlopp.

Eftersom det tyvärr verkar finnas en marknad för dessa produkter och eftersom det är tillåtet i hela EU, utom just Sverige, börjar allt fler köttproducenter övergå till denna metod eftersom det dessutom finns ekonomiska incitament för tillvägagångssättet.

Andelen kött som slaktats med dessa båda slaktmetoder är växande. I vissa producentländer slaktas till exempel allt får och lammkött med tillvägagångssättet. I en rapport från EU-kommissionen framkommer det att närmare 75 procent av nötkreaturen inom EU dödas utan bedövning. Bara i England slaktas, enligt siffror från Meat Hygiene Service år 2004, så många som 114 miljoner djur genom halalslakt, och 2,1 miljoner djur genom kosherslakt, årligen. Det är oroväckande siffror.

Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande problem, men undertecknade tror att problematiken behöver angripas ur flera vinklar: dels måste den svenska regeringen inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud för denna brutala form av obedövad slakt, dels måste den svenska regeringen aktivt söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som avviker från intentionerna i svensk djurskyddslagstiftning.

Kött från djur som avblodats utan bedövning skall också, innan Sverige fått till ett importförbund, märkas med en tydlig varningstext för att möjliggöra för konsumenterna att välja bort dessa produkter. Även frågan om märkning är en fråga som regeringen aktivt bör driva gentemot EU. Vi menar att Sveriges regering skall kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling garanteras vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enighet med svenska djurskyddsregler.

Stockholm den 3 oktober 2011

Richard Jomshof (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (5)