Förbud mot azofärgämnen

Motion 2011/12:MJ256 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot azofärgämnen.

Motivering

Vissa azofärgämnen som använts som färgtillsats i livsmedel har tidigare varit förbjudna i Sverige. I och med Sveriges medlemskap i EU blev dock flera av dessa färgämnen åter tillåtna i Sverige. Det finns forskningsrapporter som pekar på att dessa azofärgämnen kan vara skadliga och bland annat ge upphov till koncentrationssvårigheter hos barn, vilket den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har valt att negligera. Denna inställning är märklig och dessa färgämnen bör åter förbjudas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2011

Björn Söder (SD)

Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)