Förbjudande av religiösa attribut inom polisen

Motion 2014/15:1108 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)

av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att poliser inte ska tillåtas bära religiösa attribut som exempelvis slöja eller turban.

Motivering

Idag är det tillåtet för svenska poliser att bära religiösa attribut såsom slöja eller turban. Under slutet av 2011 skrev Expressen om att Sverige fått sin första polis med slöja. I samma artikel uttalar sig Rikspolisstyrelsens kanslichef och uttrycker att utvecklingen är positiv.[1]

 

Såhär står det i Rikspolisstyrelsens författningssamling, FAP 178-1, som reglerar polisens uniformering, om religiös huvudbonad:

 

12 § Religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform. Huvudbonaden ska vara blå eller svart. Rikspolisstyrelsen beslutar efter samråd med anställningsmyndigheten och den enskilde om den närmare utformningen av huvudbonad som ska bäras av anställd vid en polismyndighet.

 

Jag anser att detta är problematiskt både ur ett praktiskt och principiellt perspektiv.

Själva betydelsen av ordet uniform är just ”en form”. Syftet med identisk och likformig klädsel är att signalera medlemskap i en specifik organisation. Genom denna signal markeras att ingen ska behöva tvivla på bärarens tillhörighet, lojalitet eller att den myndighetsutövning som bäraren utför till fullo avspeglar organisationen han tillhör. Detta är särskilt viktigt vid sådan myndighetsutövning som innefattar utövande av statens våldsmonopol och tvångsmedel: t.ex. polis och militär. Att utsättas för dessa myndigheters tvångsmedel innebär per definition en kränkning av en medborgares vilja och frihet. I samband med sådana insatser är det därför särskilt viktigt att medborgaren inte hyser några som helst tvivel om att myndighetsutövaren och tvångsmedlet används som rättsstatens förlängda arm och inte p.g.a. övriga lojaliteter till t.ex. en religion eller en politisk ideologi.

 

Det är förmodligen otänkbart för de flesta att enskilda poliser skulle bära politiska markörer i sin tjänsteutövning. Av samma anledning bör inte heller poliser tillåtas att bära religiösa markörer.

 

Om en polis, som den i slöja, väljer att bära ett religiöst attribut på ett uppseendeväckande synligt sätt, blir detta en tydlig markering till medborgaren denne möter i sin tjänsteutövning om att polisen är mer än bara polis och att denne också hyser andra lojaliteter. Denna markering kan få en medborgare att uppleva att denna blir orättvist behandlad och kränkt just p.g.a. polisens andra religiösa eller politiska tillhörighet. Det är ett avsteg ifrån svensk kultur och polistradition.

 

Den kan också väcka fruktan och misstanke hos någon som t.ex. ursprungligen flytt ifrån ett annat land där statens våldsmonopol och religiösa förtryck går hand i hand.

 

Slutligen kan man också fråga sig om en person som är så extrem i sina åsikter, att denne inte kan finna sig i att inte bära en religiös symbol, verkligen är passande som polis från första början. På grund av dessa orsaker anser jag att svenska poliser inte bör tillåtas bära religiösa attribut.

.

Kent Ekeroth (SD)

Björn Söder (SD)

 


[1] ”Donna, 26, är första polis som bär slöja”, publicerad 5/12 2011 på www.expressen.se.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)