Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta det svenska folket få besluta om den svenska invandringspolitiken i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Detta oavsett om vi gör en jämförelse med våra nordiska grannländer eller med övriga Europa. Det svenska asylmottagandet är till och med större än våra nordiska grannländers sammanlagda mottagande. Till detta kommer en oansvarig och massiv anhöriginvandring.

Resultatet av denna massinvandring är tydlig. Stenkastning och bilbränder i våra invandrartäta förorter, men också sexuella övergrepp, överfalls- och gruppvåldtäkter, är i dag vanligt förekommande. Sverige som en gång var ett tryggt, stabilt och homogent land, kännetecknas i dag allt mer av splittring, segregation, ett ökat utanförskap och en ökad otrygghet. Det sistnämnda inte minst som en direkt följd av den allt grövre impor­terade gängrelaterade kriminaliteten med sina återkommande uppgörelser, sprängningar och skjutningar.

I början på september meddelade vice rikspolischefen Mats Löfving att det i dag finns ett 40-tal klaner som organiserar brott i Sverige, ett 40-tal kriminella nätverk av släkter som etablerat sig i Sverige med syfte att bygga upp det han kallar organiserad brottslighet (DN, den 5 september 2020). Samtidigt säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenhet­en vid den Nationella Operativa Avdelningen, att vi har ”exempel på nätverk som etable­rats för 3540 år sedan men vi har också exempel på nätverk som kommer hit i dag enbart i syfte för att begå brott” (SVT, den 7 september 2020).

Till detta kommer en svensk välfärd som inte längre räcker till. Den svenska välfärd­en är på väg att raseras som en direkt följd av den oansvariga invandringspolitiken. Det har gått så långt att svensk invandringspolitik till och med ifrågasätts i våra nordiska grannländer.

Det kanske mest anmärkningsvärda i sammanhanget är att det svenska folket aldrig tillfrågats om man vill ha denna massinvandring. En rad undersökningar sedan 90-talets början visar i själva verket att det är en minoritet av det svenska folket som stöder den destruktiva politiken.

I andra delar av Europa låter man dock den egna befolkningen tycka till i denna mycket viktiga fråga. I Schweiz har man anordnat flera folkomröstningar som rör just landets invandringspolitik. Och i Ungern har landets regering, med premiärminister Viktor Orbán i spetsen, tidigare valt att skicka ut ett brev till landets medborgare där man kortfattat efterlyser deras åsikter om just invandringspolitiken. År 2017 tilläts man dessutom folkomrösta om EU:s flyktingprogram.

Dagens massinvandring är på väg att slita sönder Sverige, samtidigt som den kan komma att leda till en situation där det svenska folket blir en minoritet i sitt eget land. Det minsta man kan begära i en sådan situation är att man låter det svenska folket få tycka till i frågan. Därför bör regeringen snarast utlysa en folkomröstning där det sven­ska folket får avgöra om Sveriges invandringspolitik även fortsättningsvis ska vara an­svarslös och destruktiv, eller om den ska vara ansvarsfull och restriktiv i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)