FN:s resolution 1325 och dess uppfyllelse

Motion 2011/12:U212 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att ta fram kvantitativa och kvalitativa mål så att vi kan säkerställa att vi närmar oss målen i FN:s resolution 1325.

Motivering

FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är ett styrdokument som år 2000 antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i konfliktrelaterade och fredsbyggande sammanhang.

Handlingsplanen gäller nu till 2012.

Den slår fast att Sverige ska öka antalet deltagande kvinnor i konfliktförebyggande insatser och stödja kvinnors fredsinitiativ i konfliktområden. Den ska också säkerställa kvinnors deltagande i institutioner och i beslutsfattande postkonfliktsituationer, men även i övergångsprocesser när länder går från konflikt till fred. Man bör närmare se över skyddet för kvinnor och se över hur internationell humanitär rätt med inriktning på krig och konflikt ska beaktas. Sverige ska även integrera ett jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsfrämjande samt humanitära frågor.

I dag kan man inte se om dessa mål uppfyllts. Det finns inga kvalitativa mål att uppnå för att kunna mäta om vi närmar oss målen. Budget kan vara en del i ett led att mäta hur FN:s resolution 1325 uppnås, men det behövs fler parametrar för att göra arbetet resultatinriktat.

Stockholm den 21 september 2011

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)