Europaväg 18

Motion 1992/93:T304 av Birger Andersson (c) och Hugo Bergdahl (fp)

av Birger Andersson (c) och Hugo Bergdahl (fp)
De fem länen Stockholm, Uppsala, Värmland,
Västmanland och Örebro prioriterar väg E18 mycket högt i
sin planering. Detta framgår klart av gemensam skrivelse
till kommunikationsdepartementet 1992-11-12. Väg E18 är
länken mellan de två huvudstäderna Stockholm och Oslo
och binder dessutom ihop flera stora städer i Mellansverige.
Det är därför mycket angeläget att E18 håller en hög och
jämn standard.
Satsningar sker på upprustning av väg E18. I Värmlands
län gäller detta vägsträckan riksgränsen mot Norge--Hån.
Närmast i tur står vägsträckan Valnäs--Slottsbron. Det nya
motorvägsavsnittet Enköping--Bålsta öppnades i slutet av
1992 för trafik. Också i Örebro län pågår upprustning av
delen Bodalen--Linnebäck. För att E18 skall bli en
högklassig stamväg i alla sin delar behövs fortsatta
investeringar. En kvarvarande ''flaskhals'' är sträckan
Köping--Arboga i Västmanlands län. Nuvarande väg är i
huvudsak 9 meter bred med en genomsnittlig
dygnsbelastning på 15 000 fordon och en hög andel tung
trafik. En snabb utbyggnad av detta vägavsnitt skulle
innebära en kraftigt förbättrad framkomlighet på vägnätet i
Mälardalen. Antalet trafikolyckor skulle nedbringas.
Med hänsyn till den höga angelägenhetsgraden för
upprustningen av vägsträckan Köping--Arboga, den
allvarliga arbetsmarknadssituationen i länet och
regeringens starka önskemål om att skapa sysselsättning,
borde enligt vår mening projektet Köping--Arboga ges
högsta prioritet, när det gäller tilldelning av medel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ge utbyggnaden av E 18
vägsträckan Köping--Arboga högsta prioritet vid fördelning
av tillgängliga och tillkommande medel.

Stockholm den 12 januari 1993

Birger Andersson (c)

Hugo Bergdahl (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)