Enskilda vägar

Motion 2022/23:1045 av Anna-Belle Strömberg och Malin Larsson (båda S)

av Anna-Belle Strömberg och Malin Larsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att studera förutsättningarna för att höja de ekonomiska bidragen till enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Infrastruktur är en av grundförutsättningar för att kunna leva, bo och

verka i hela landet. Vi socialdemokrater har som mål att hela landet ska

leva och att statliga servicen ska vara närvarande i hela landet. Alla

ska ha tillgång till snabbt bredband och att det ska finnas säkra

vägar att färdas på.

Den svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och

enskilda vägar. Det statliga vägnätet består av 98 500 km väg, 16 500

broar, 20 tunnlar, 2 200 trafiksäkerhetskameror samt 800 väderstationen.

Trafiksäkerhet genomsyrar allt arbete kring vägnätet i Sverige.

De enskilda vägarna utgör med totalt ca 44 000 mil den största delen av

Sveriges vägnät och är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna

för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Vägföreningarna utgör en viktig del i Sveriges arbete mot dåliga vägar och trafikmiljöer. För att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på en väg behövs dock mycket omvårdnad av vägen. Snö måste skottas, tjälskador lagas och belysning repareras. Detta kan påverka människors benägen het att bo i områden.

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken

typ av väg det är finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och

flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift. Staten, via

Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar

eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Vi socialdemokrater har sedan vi kom i regeringsställning höjt medel till

den nationella transportplanen med mer än 50 procent. Vi kommer att

verka även framöver för att öka resurser för utbyggnad och underhåll av

infrastruktur i hela landet.

 

 

Anna-Belle Strömberg (S)

Malin Larsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)