En översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk

Motion 2019/20:977 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en fungerande narkotikapolitik är tidig upptäckt av personer som använder narkotika grundläggande för att möjliggöra tidiga insatser. Det behöver finnas många sätt att göra denna tidiga upptäckt via till exempel socialtjänst, skola, arbetsplats eller polis. Det kan också röra sig om samverkan av dessa. Den tidiga insatsen kan vara allt från behandling till stödsamtal.

Gällande behandling så har den klassiska institutionella behandlingen minskat med 40 procent sedan millennieskiftet. Samtidigt har öppenvårdsinsatserna ökat från 15 000 patientbesök till 124 000 besök 2017. Den slutna sjukhusvården har också ökat. Personer tycks med andra ord söka sig till behandling men väl där ser vi svårigheter för dem att komma ur sitt beroende och en fortsatt hög dödlighet.

Såväl patienter som professionella inom området vittnar om att det finns svårigheter att samverka mellan olika instanser som sjukvård, behandling och psykiatri. Det finns också tecken på att vårdkedjan efter fullgjord behandling inte fungerar optimalt med långa väntetider på uppföljande besök och svårigheter med jobb, bostad och fritids­sysselsättning. En översyn av såväl samverkan mellan instanser som hela vårdkedjan efter fullgjord behandling vore önskvärd.

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)