Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:1649 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa straffskatten för pensionärer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka garantipensionen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja bostadstillägget för pensionärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

För Sverigedemokraterna är det viktigt att varje person som når pensionsålder inte ska behöva leva på existensminimum och ständigt oroa sig för hur sista veckan ska hanteras på grund av en ekonomiskt ansträngd situation. Ingen ska heller behöva arbeta långt över pensionsåldern för att en övergång till pension drabbar en kraftigt ekonomiskt. Att arbeta efter pension måste vara frivilligt och inte vara avhängigt enbart ekonomiska faktorer. För oss är det en prioriterad fråga att se till att skyddsnäten är så täckande att fattigdom på ålderns höst minimeras. I vårt Sverige ska alla ha rätt till ett värdigt liv även på ålderns höst.

Avskaffa straffskatten

Vi betraktar pension som uppskjuten lön. Regeringens skattesänkning är ett steg i rätt riktning men det går alldeles för långsamt och skulle dessutom ha införts för länge sedan. Det finns varken logik eller rättvisa i att pensionärer ska straffbeskattas i den utsträckning som idag sker relativt vanliga löntagare. Denna skattesänkning är högt prioriterad för Sverigedemokraterna och därav vill vi verka för att pensionärsskatten helt avskaffas.

Höjd garantipension

Sverigedemokraterna ser äldre som en prioriterad grupp och gör stora satsningar på bland annat avskaffandet av skatteskillnaden mellan lön och pension, den så kallade pensionärsskatten. Den grupp äldre som har det allra sämst ställt är emellertid Sveriges garantipensionärer. Inte sällan har dessa, ofta kvinnor, på olika sätt utfört oavlönat arbete i hemmen och genom detta bidragit till det välstånd och den välfärd som yngre generationer kanske tar för givet, varpå man som pensionär lever under knappa ekonomiska förhållanden. Sverigedemokraterna vill, som en del i vår större satsning för Sveriges äldre, stärka garantipensionerna för att på så sätt rikta resurserna till den målgrupp som verkligen behöver dem.

Bostadstillägg för pensionärer

Det är alldeles för många som lever i fattigdom. På tio år har Sverige sjunkit från att ha varit det land som hade lägst antal pensionärer i riskgruppen till att vara det land i Norden som nu har flest. Av Pensionsmyndighetens rapport Äldre med låga inkomster framgår det att 245000 svenskar över 65 år ligger under gränsen för vad Pensions­myndigheten kallar relativt låg ekonomisk standard, som är det som inom EU benämns som risk för fattigdom. De som löper störst risk att hamna i fattigdom och under gränsen, och som också är flest till antal, är som tidigare nämnts kvinnor. Även ensamstående och de äldre åldersgrupperna ökar i antal i riskgruppen. Det är en rad parametrar som påverkar beviljandet av bostadstillägg och här borde en översyn göras för att stärka bostadstillägget för pensionärer.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)