EBO-lagen

Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S)

av Abraham Halef m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för mottagandet av nyanlända flyktingar. För de kommuner i landet som under lång tid tagit emot en oproportionerligt stor andel av de nyanlända var detta ett mycket välkommet beslut. Lagstiftningen, som trädde i kraft 2016, omfattar dock enbart de flyktingar som vid ankomsten blivit anvisade plats vid s.k. anläggningsboenden (ABO), men vid fördelningen tas hänsyn till de kommuner som redan tagit ett stort ansvar. Sverige har alltjämt i praktiken två mottagningssystem för asyl- och flyktingmottag­andet, dels det ovan nämnda systemet med platsanvisning till asylboende (ABO), dels ett system där de nyanlända ordnar sitt eget boende (EBO). EBO-systemet har skapat en mycket besvärlig situation med en parallell och svart bostadsmarknad, trångboddhet och ökad segregation. I många fall utnyttjas dessa människors svåra situationer med ockerhyror, utpressning och en ständig oro att bli utslängd på gatan. De som drabbas värst i detta är alla de barn som inte får en fungerande miljö och återhämtning för att kunna utvecklas och studera. Segregationen behöver brytas och exploateringen av utsatta människors behov av bostad måste upphöra. I det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en punkt om att EBO-lagen ska förändras. Bland annat slås det fast att ”en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende (EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning”. Dessutom föreslås att kommuner själva ska få möjlighet att anmäla områden med sådana socioekonomiska utmaningar som ska omfattas av begränsningen i fråga om dagersättning. En ny lagstiftning med denna inriktning trädde i kraft den 1 januari 2020 och förändringen av villkoren för dagersättning gäller i berörda kommuner från och med den 1 juli 2020. Frågan är om den nya lagen löser de problem med exploatering av utsatta människor och segregation som den försöker lösa. Utvecklingen behöver följas noga och ytterligare åtgärder vidtas om lagen visar sig otillräcklig.

Abraham Halef (S)

Anna Vikström (S)

Mathias Tegnér (S)

Serkan Köse (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Leif Nysmed (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)