EBO-lagen

Motion 2020/21:2150 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ansvaret för mottagningen av nyanlända ska delas solidariskt mellan kommunerna oavsett färgen på den demokratiskt valda politiska ledningen. Integrationen fungerar bättre, om alla typer av bostadsområden i stad och land är med och delar på ansvaret för mottagningen av asylsökande. Koncentrationer i enskilda bostadsområden eller kommu­ner skapar sociala problem som samhället, kommuner eller bostadsområden visat sig inte har klarat av att hantera.

Under våren 2018 presenterades den sk Mottagandeutredningens betänkande och detta tillsammans med den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande skickades ut på remiss. Remisstiden utgick den 15/10 2018.

Utredningen föreslog bland annat en förändring av reglerna om hur asylsökandes möjligheter till eget boende kan begränsas. Huvudförslaget innebar att Migrationsverket gör en social prövning i kommuner med socioekonomiskt utsatta områden för att begränsa antalet egenbosatta asylsökande.

I det så kallade januariavtalet slås det fast att en asylsökande som under asylpro­cessen ordnar eget boende (EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning. Dessutom föreslås att kommuner själva ska få möjlighet att anmäla områden med sådana socioekonomiska utmaningar som ska omfattas av begränsningen i fråga om dagersättning. Förslaget blev lag 1januari 2020 och börjar gälla 1juli 2020 icke retroaktivt.

Utvecklingen behöver följas noga och ytterligare åtgärder vidtas om lagen visar sig otillräcklig.

Mattias Jonsson (S)

Anna Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)