E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur trafiksituationen ska kunna lösas, så att luftkvaliteten och städernas utvecklingsmöjligheter säkerställs, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är mycket glädjande att statsministern i sin regeringsförklaring tog upp vikten av att barn har rätt att andas frisk luft och att han ser till att kommunerna har möjlighet att införa miljözoner där de anser det nödvändigt. Detta gäller naturligtvis även barn i våra norrländska kuststäder, men det blir problematiskt när det är en större Europaväg som passerar genom stadskärnan och förstör luftkvaliteten. Det innebär köbildningar som betyder mer farliga utsläpp. Det innebär också att vägen skapar en barriär mellan stadsdelar och försvårar den ”interna trafiken”. Cyklister och gångtrafikanter har svårt att ta sig fram.

Det gör att städerna har svårare att utvecklas och bebyggas. Bostäder och fastigheter för näringslivet kan inte byggas intill Europavägen för att inte ytterligare belasta staden med höga halter av avgaser och partiklar genom att byggnader konserverar den dåliga luften.

Det finns åtgärdskrav på att förbättra luften i städerna. För allergiker börjar detta att tidvis vara ett stort problem, och de långsiktiga konsekvenserna för folkhälsan är mycket negativa, inte minst för barnen.

Det är inte rimligt att denna del av Sverige inte ska ha lika bra kommunikationsvillkor som andra delar. Västernorrland och Västerbotten är två län med en stor andel av Sveriges basindustri. Många stora och tunga transporter används för att få ut produkter från gruvnäringen, stålindustrin, skogen och pappersindustrierna. Dessutom ska mycket material upp till dessa industrier.

Under en lång tid har kustkommunerna i Västernorrland och Västerbotten (Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå) äskat om en omdragning av E4:an utan någon större framgång. Snart sagt samtliga län har i dag de stora Europavägarna dragna förbi städer och tätorter.

Vägarna i norr måste anpassas till dagens förändrade villkor inom industri- och servicesektorn. Det är dags att också dessa två län får ett modernt, väl fungerande vägnät som underlättar för människor, näringsliv och kommunerna att utvecklas och växa utan att det ska ske på bekostnad av befolkningens hälsa och miljö.

Därför bör regeringen skyndsamt återkomma med en plan för hur trafiksituationen skall kunna lösas, så att luftkvaliteten och städernas utvecklingsmöjligheter säkras.

 

 

Kristina Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)