E22 i Östergötland

Motion 2009/10:T329 av Billy Gustafsson m.fl. (s)

av Billy Gustafsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggnad av E22 i Östergötland.

Motivering

E22 går genom Valdemarsviks, Söderköpings och Norrköpings kommuner. Sträckningen genom Valdemarsviks kommun fram till Söderköping har byggts om till trefältsväg.

Genomfarten i Söderköping är till stor del endast 9 m bred, hastighetsbegränsad till 50 km/tim, har fem trafiksignaler och en öppningsbar bro över Göta kanal. Under långa perioder speciellt sommartid råder allmänt kaos och långa köer. Vägverket konstaterade redan 1994 i en utredning att trafiksystemet inte skulle klara den ökade trafikmängden. Detta har numera bevisats i praktiken.

E22 fram till Navestad i Norrköping är mycket smal och trafikfarlig. Anslutningen till E4:an går genom Norrköpings kommun med en stor mängd trafiksignaler och andra trafikhinder.

Organisationen Företagarna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Östergötland har i april 2007 tagit fram en rapport med bland annat en analys av effekterna av E22 med 110-standard. Av denna analys framgår att en utbyggd E22 omedelbart leder till en regionförstoring och därmed högre effekt i ekonomin. De trafiksäkerhetsvinster som följer har även stor samhällsekonomisk betydelse. Arbetskraftspendlingen underlättas och därmed skapas allt större arbetsmarknadsregioner, vilka blir alltmer ekonomiskt effektiva och tillväxtskapande.

Mot denna bakgrund är det angeläget att en utbyggnad av E22 med förbifarterna i Söderköping och Norrköping kan genomföras under nuvarande planeringsperiod.

Stockholm den 1 oktober 2009

Billy Gustafsson (s)

Aleksander Gabelic (s)

Anne Ludvigsson (s)

Johan Löfstrand (s)

Louise Malmström (s)

Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)