Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2019/20:1346 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga dubbelspår Sundsvall–Gävle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns idag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen Sundsvall–Gävle går det relativt tät trafik med snabbtåg, regionaltåg och godståg, vilket gör hela systemet sårbart. Trots att fler vill resa med tåg så försvåras det av att restiden mellan Sundsvall och Stockholm har ökat under de senaste årtiondena, när utvecklingen egentligen borde gått åt andra hållet.

I den förstudie som Trafikverket gjort konstaterar man att det kommer bli nödvän­digt med dubbelspår längs hela den aktuella sträckan. Trots att man gjort vissa kapaci­tetsökande åtgärder är sträckan väldigt hårt belastad och kommer att vara så tills ett dubbelspår kommer på plats. Banorna är viktiga för att uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och internationella transporter. Sträckan binder ihop viktiga delar av svensk industri med de marknader man vill nå. Exportvärden på det gods man transporterar är stora men kan bli än större.

Sedan år 2000 har trafiken på sträckan nästintill fördubblats samtidigt som restid­erna ökat. Om inte kapaciteten höjs så kommer situationen bli än mer ansträngd, vilket kan leda till att inte minst persontransporterna blir färre då fler istället väljer flyget.

Ostkustbanan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kust­land med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. För att undvika en kapacitetsförsvagning bör arbetet med dubbelspår prioriteras och skyndas på.


Trafikverket föreslog hösten 2017 upprustning och dubbelspår på några kortare sträckor, men detta är givetvis inte tillräckligt – hela sträckan Gävle–Sundsvall har ett mycket stort behov av dubbelspår.

 

 

Jörgen Berglund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)